I. Lokalni predpisi občine Rače-Fram (1997)
Št.
Predpis
Objava*
Št. objave
Datum objave
1.
Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb v občini Rače-Fram v letu 1997
MUV
1/1997
31.01.1997
2.
Sklep o imenovanju predstavnikov lokalne skupnosti kot predstavnikov ustanovitelja v sveta OŠ Rače in OŠ Fram
MUV
5/1997
24.03.1997
3.
Sklep o imenovanju v svet uporabnikov javnih dobrin v občini Rače-Fram
MUV
5/1997
24.03.1997
4.
Razpis nadomestnih volitev župana občine Rače-Fram
MUV
5/1997
24.03.1997
5.
Sklep o prenehanju in potrditvi mandata članu občinskega sveta občine Rače-Fram
MUV
7/1997
11.04.1997
6.
Odlok o določitvi predmeta in pogojev za opravljanje gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za dejavnost oskrbe s pitno vodo v občini Rače-Fram
MUV
12/1997
05.06.1997
7.
Odlok o pogojih dobave in načinu oskrbe s pitno vodo na območju občine Rače-Fram
MUV
12/1997
05.06.1997
8.
Poročilo občinske volilne komisije o rezultatih prvega kroga nadomestnih volitev za župana občine Rače-Fram
MUV
12/1997
05.06.1997
9.
Razpis drugega kroga nadomestnih volitev za župana občine Rače-Fram
MUV
12/1997
05.06.1997
10.
Odlok o komunalnih taksah v občini Rače-Fram
MUV
14/1997
24.06.1997
11.
Poročilo občinske volilne komisije o rezultatih drugega kroga nadomestnih volitev za župana občine Rače-Fram
MUV
14/1997
24.06.1997
12.
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Rače-Fram za leto 1996
MUV
15/1997
08.07.1997
13.
Dopolnitev programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor za območje občine Rače-Fram
MUV
15/1997
08.07.1997
14.
Ugotovitev občinske volilne komisije občine Rače-Fram o potrditvi mandata članom občinskega sveta
MUV
15/1997
08.07.1997
15.
Odlok o dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Rače-Fram
MUV
16/1997
15.07.1997
16.
Odlok o dopolnitvi odloka o taksi za obremenjevanje okolja s komunalnimi odpadki v občini Rače-Fram
MUV
16/1997
15.07.1997
17.
Odlok o plakatiranju v občini Rače-Fram
MUV
16/1997
15.07.1997
18.
Volitve in imenovanja v občini Rače-Fram
MUV
16/1997
15.07.1997
19.
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Rače-Fram
MUV
22/1997
30.07.1997
20.
Odlok o proračunu občine Rače-Fram za leto 1997
MUV
23/1997
25.08.1997
21.
Sklep o novi ekonomski ceni v VVZ v občini Rače-Fram
MUV
23/1997
25.08.1997
22.
Odlok o spremembi odloka o plakatiranju v občini Rače-Fram
MUV
25/1997
25.09.1997
23.
Akt o načinu in pogojih podelitve koncesije za lekarniško dejavnost na območju občine Rače-Fram
MUV
25/1997
25.09.1997
24.
Volitve in imenovanja v občini Rače-Fram
MUV
25/1997
25.09.1997
25.
Sprememba odloka o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje, njihova priklopna vozila ter specialna vozila na območju občine Rače-Fram
MUV
28/1997
17.11.1997
26.
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor za območje občine Rače-Fram - prostorski del občine Rače-Fram
MUV
28/1997
17.11.1997
27.
Volitve in imenovanja v občini Rače-Fram
MUV
28/1997
17.11.1997
28.
Statut krajevne skupnosti Fram
MUV
29/1997
01.12.1997
29.
Statut krajevne skupnosti Rače
MUV
29/1997
01.12.1997
30.
Odlok o razveljavitvi odloka o taksi za obremenjevanje okolja s komunalnimi odpadki v občini Rače-Fram
MUV
30/1997
10.12.1997
31.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Rače-Fram za leto 1997
MUV
30/1997
10.12.1997
32.
Sprememba odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila NOVICE OBČINE RAČE-FRAM
MUV
30/1997
10.12.1997
33.
Sklep o imenovanju uredniškega odbora glasila NOVICE OBČINE RAČE-FRAM
MUV
30/1997
10.12.1997
34.
Odlok o javnem redu in miru v občini Rače-Fram
MUV
30/1997
10.12.1997
35.
Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Rače-Fram v letu 1998
MUV
31/1997
30.12.1997

Opomba:
* MUV – Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije