Na podlagi 11. člena Statuta občine Rače-Fram (MUV, št. 11/95)) je občinski svet občine Rače-Fram na 34. redni seji dne, 26. junija 1998, sprejel
 
SKLEP
 
 
o določitvi javnega dobra
 
 
1. člen
 
S tem sklepom zemljišče parc. št. 1304/2- pot, pripisano k zemljiškoknjižnemu vložku št. 437 k.o. Ješenca, v izmeri 884 m2 postane družbena lastnina - javno dobro in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni vložek.
 
2. člen
 
Ta sklep začne veljati 15 dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Župan Občine Rače-Fram
Branko Ledinek, ing. agr., s. r.
Številka: 062-02-34/98
Datum: 4. junij 2003