Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) in 116. člena statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Tednika, št. 1/99) je Občinski svet občine Trnovska vas na 5. izredni seji dne 3. 7. 2000 sprejel
 
O D L O K
 
 
o izdajateljstvu javnega glasila “Trnovski zvon“
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE
 
 
1. člen
 
S tem odlokom se ustanavlja javno glasilo “Trnovski zvon“ in ureja izdajateljstvo javnega glasila ter objavljanje predpisov Občine Trnovska vas v uradnem glasilu občine.
 
2. člen
 
Občina Trnovska vas je izdajatelj javnega glasila “Trnovski zvon“.
 
3. člen
 
Sedež uredništva je v Trnovski vasi, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas.
 
4. člen
 
Glasilo ima žig okrogle oblike premera 22 mm z besedami:
 
 
“TRNOVSKI ZVON, GLASILO OBČINE TRNOVSKA VAS.
 
5. člen
 
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
 
6. člen
 
Glasilo izhaja praviloma vsake tri mesece. Lahko izide tudi kot dvojna številka ali izredna številka.
 
 
Glasilo je namenjeno občanom Občine Trnovska vas. Glasilo je brezplačno in ga prejemajo vsa gospodinjstva v občini.
 
7. člen
 
Glasilo opravlja naloge osrednjega informatorja o delu organov Občine Trnovska vas, občinske uprave, političnih strank, delu vaških skupnosti in dela občanov.
 
8. člen
 
Glasilo ima posebno prilogo Uradni vestnik Občine Tmovska vas, v katerem se objavljajo predpisi in drugi akti Občine Tmovska vas, po sklepu uredništva pa tudi drugih občin.
 
II. PRAVICE IN ODGOVORNOSTI ODGOVORNEGA UREDNIKA IN UREDNIŠTVA
 
 
9. člen
 
Glasilo ima odgovornega urednika, ki ga imenuje in razrešuje Občinski svet občine Trnovska vas, na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Odgovorni urednik ureja in pripravlja besedila, opravlja uredniško delo, sodeluje pri oblikovanju posamezne številke ter opravlja druge naloge določene z zakonom o javnih glasilih.
 
10. člen
 
Glasilo ima uredništvo, ki ga za štiriletno mandatno obdobje imenuje Občinski svet občine Trnovska vas na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Občinski svet lahko uredništvo ali posameznega člana uredništva razreši pred iztekom mandata na predlog skupine najmanj dveh članov občinskega sveta.
 
 
Uredništvo dela na sejah, ki jih po potrebi, najmanj pa pred izdajo vsake številke sklicuje in vodi odgovorni urednik.
 
 
Uredništvo mora o svojem delu enkrat letno pisno poročati Občinskemu svetu občine Trnovska vas.
 
11. člen
 
Za reševanje spornih vprašanj v zvezi z izvajanjem programske zasnove in uredniške politike ter položajem odgovornega urednika se oblikuje poravnalni odbor, v katerega imenujeta izdajatelj in uredništvo po tri predstavnike, predsedujočega imenujeta sporazumno.
 
 
Podrobnejši sestav poravnalnega odbora ter način reševanja vprašanj, določi izdajatelj s posebnim aktom.
 
12. člen
 
Pravico do objavljanja v glasilu imajo organi Občine Trnovska vas, občinska uprava, politične stranke, vaške skupnosti in občani.
 
 
Uredništvo lahko odkloni objavo članka v primerih, če članek ni v skladu s programsko zasnovo glasila in če krši kodeks novinarske etike.
 
III. FINANCIRANJE IN IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG
 
 
13. člen
 
Za izvajanje tehničnih in organizacijskih opravil v zvezi z izdajanjem glasila, sklene župan na podlagi predloga uredništva pogodbo z zunanjim izvajalcem.
 
14. člen
 
Viri financiranja glasila so naslednji:
 
 
– proračunska sredstva Občine Trnovska vas,
 
 
– prihodki od reklam in drugih sporočil,
 
 
– drugi prihodki.
 
 
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
 
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 
 
15. člen
 
Prva številka “Trnovski zvon“ mora biti izdana v mesecu oktobru 2000. Občinski svet imenuje odgovornega urednika in uredništvo v roku 30 dni po sprejemu tega odloka.
 
 
Do imenovanja odgovornega urednika se na predlog komisije za mandatna vprašanja,
 
 
volitve in imenovanja imenuje v.d. odgovornega urednika.
 
16. člen
 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega glasila “Občan“.
 
17. člen
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 

Župan
Občine Trnovska vas
Karl Vurcer l. r.