New Page 2

Št. 039-1/2013

Ob-4397/13

 

Na podlagi 4. in 5. člena Pravilnika o zagotavljanju sredstev za ohranjanje in vzdrževanje premične in nepremične kulturne dediščine na območju Občine Krško (Uradni list RS, št. 97/11) Občina Krško objavlja

javni razpis

za sofinanciranje projektov ohranjanja in vzdrževanja premične in nepremične kulturne dediščine v Občini Krško v letu 2014

1. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.

2. Predmet javnega razpisa je ohranjanje in vzdrže­vanje nepremične kulturne dediščine na območju Obči­ne Krško. Mednje sodijo:

– kulturni spomeniki državnega in lokalnega pome­na, ki so razglašeni z odloki o razglasitvi kulturnih spo­menikov lokalnega pomena na območju Občine Krško,

– nepremična dediščina (enote, vpisane v Register nepremične kulturne dediščine),

– premična dediščina (spomenik), ki je del registri­rane nepremične kulturne dediščine.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: na razpis se lahko prijavijo: zemljiškoknjižni lastniki, posestniki ali upravljavci kulturne dediščine, ki ima status spomenika ali pa je vpisana v zbirni register dediščine pod naslednjimi pogoji:

– enota je razglašena za kulturni spomenik držav­nega ali lokalnega pomena na območju Občine Krško oziroma je ovrednotena kot kulturna dediščina (enota je vpisana v Register kulturne dediščine),

– posegi, za katere so dodeljena sredstva po tem pravilniku, morajo biti izvedeni do konca meseca novem­bra tekočega leta,

– predlagatelj mora imeti zagotovljeno finančno konstrukcijo za izvedbo prijavljenega projekta,

– predlagatelj mora pridobiti ustrezno dovoljenje za poseg, kolikor je to potrebno, v skladu z Zakonom o graditvi objektov,

– predlagatelj mora pridobiti kulturnovarstvene po­goje oziroma soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana,

– za obnovo oziroma vzdrževanje premične dedi­ščine mora predlagatelj pridobiti mnenje lokalno pristoj­nega muzeja (Mestnega muzeja Krško, enote Kulturne­ga doma Krško).

Pri vseh prijaviteljih se bo upošteval tudi veljavni Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

4. Orientacijska vrednost razpisa: 37.696,00 EUR. Dejanska vrednost bo določena po sprejetju proračuna Občine Krško za leto 2014.

5. Merila za izbor projektov:

– stopnja ogroženosti varovane enote dediščine (upravičenost oziroma nujnost posega),

– pomen enote (kakovost in prepoznavnost),

– raba varovane enote dediščine,

– realno finančno ovrednotenje in finančna urav­noteženost,

– dostopnost dediščine javnosti.

Kriteriji (merila) za projektov so sestavni del razpi­sne dokumentacije.

6. Posredovanje potrebne dokumentacije:

– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije,

– s podpisom potrjen vzorec pogodbe,

– dokazilo o lastništvu/upravljanju,

– projekt obnove in spomeniško varstveno soglasje na projekt obnove oziroma mnenje lokalnega muzeja,

– kratka predstavitev projekta.

Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati upravičene osebe – zastopniki oziroma fizične osebe osebno ali njihovi pooblaščenci.

7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2014 morajo biti porabljena v letu 2014.

8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, najkasneje do 10. januarja 2014. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško. Posamezna prijava na javni raz­pis mora biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Občine Krško). Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upošteva­la.Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za vzdrževanje in ohra­njanje kulturne dediščine 2014«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 15. 1. 2014, ob 16. uri, v sejni sobi »D« Občine Krško. Odpira­nje prijav je javno. Odpiranja se lahko udeležijo zasto­pniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v osmih dneh od odpiranja prijav prijavitelja pozvala, da dopolni prija­vo v roku 5 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo prijava zavržena.

10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma od­piranja prijav. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.

11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si, ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.

12. Dodatne informacije posreduje Bernardka Zorko, tel. 07/498-12-84, e-mail: bernardka.zorko@krsko.si.

Občina Krško