New Page 2

 

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 110. člena Statuta občine Kidričevo (Uradni list RS št. 10/04 in 58/05) je Občinski svet občine Kidričevo na 12. redni seji dne 13.05.2008 sprejel

 

 

 

 

 

ODLOK

 

 

O ZAKLJUČNEM RAČUNU OBČINE KIDRIČEVO ZA LETO 2007

 

 

 

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 2007, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Kidričevo.

 

 

 

 

 

2. člen

 

 

Prihodki in odhodki proračuna občine Kidričevo so bili v letu 2007 realizirani v naslednjih zneskih:

 

 

 

v EUR

A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

1.

Skupaj prihodki

5.744.010

2.

Skupaj odhodki

4.861.366

3.

Proračunski presežek oz. primanjkljaj (1-2)

882.644

 

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

4.

Prejeta vračila danih posojil

93.164

5.

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

0

6.

Prejeta minus dana posojila

93.164

 

C)

RAČUN FINANCIRANJA

 

7.

Zadolževanje

0

8.

Odplačilo dolga

49.612

9.

Neto zadolževanje (8-9)

-49.612

 

ZMANJŠANJE/POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

926.196

 

 

 

3. člen

 

 

Stanje sredstev proračunske rezerve v višini 22.786,72 € se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2008.

 

 

4. člen

 

 

Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del tega odloka.

 

 

 

 

 

5. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin.

 

 

 

 

 

Štev.: 007-2/2008

 

 

Kidričevo, dne 14.05.2008

 

 

 

 

 

 

Občina Kidričevo

 

Podžupan Jožef MEDVED