Na podlagi 24. člena Statuta občine Rače – Fram (MUV,št. 11/95) in v zvezi s 6. členom Uredbe o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Ur. l.,št.63/97) je občinski svet občine Rače –Fram na seji dne 28. novembra 1997 sprejel
 
O D L O K
 
o razveljavitvi odloka o taksi za obremenjevanje okolja s komunalnimi odpadki
 
 
  1. člen
 
S tem odlokom se razveljavi Odlok o taksi za obremenjevanje okolja s komunalnimi odpadki, objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku št. 18/96.
 
  1. člen
 
Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. Razveljavitev začne učinkovati s 1. januarjem 1998.
 
 
Številka: 061-29/97
 
 
Datum: 28. november 1997
 
 
Podpredsednik
 
 
občinskega sveta
 
Frido Krneža, s.r.