New Page 2

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11–UPB4, 14/13-popr., 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13-ZIPRS1415, 38/14-ZIPRS1415-A, 14/15-ZIPRS1415-D, 55/15-ZFisP in 96/15) in v skladu s 95. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas na 16. redni seji, dne11. 10. 2016, sprejel

 

ODLOK O SPREMEMBI

ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE TRNOVSKA VAS ZA LETO 2016

 

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 1/16) se drugi do peti odstavek 2. člena spremenijo tako, da glasijo:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

 

 

EUR

Skupina/Podskupina kontov proračun leta 2016

rebalans 2016 

 

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

1.202.865,67

      TEKOČI PRIHODKI (70+71)

928.434,67

70 DAVČNI PRIHODKI

819.885,00

             700  Davki na dohodek in dobiček

774.324,00

             703  Davki na premoženje 

54.921,05

             704  Domači davki na blago in storitve

20.639,95

             706   Drugi davki 

0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 

78.549,67

              710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

35.190,65

              711 Takse in pristojbine 

1.800,00

              712 Globe in druge denarne kazni

1.709,79

              713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 

0,00

               714 Drugi nedavčni prihodki

39.849,23

72 KAPITALSKI PRIHODKI     

4.883,79

              720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0,00

              721 Prihodki od prodaje zalog

0,00

              722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

4.883,79

73 PREJETE DONACIJE

0,00

              730 Prejete donacije iz domačih virov 

0,00

              731 Prejete donacije iz tujine

0,00

              732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 

0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI

269.547,21

              740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij

269.547,21

 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0,00

 

 

II. SKUPAJ ODHODKI  (40+41+42+43+45)

1.430.481,60

40 TEKOČI ODHODKI

476.627,60

            400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

117.027,54

             401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

16.454,98

             402 Izdatki za blago in storitve

320.739,02

             403 Plačila domačih obresti

5.700,00

             409 Rezerve 

16.706,06

41 TEKOČI TRANSFERI

429.837,73

              410 Subvencije

0,00

              411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

312.410,57

              412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

18.823,58

              413   Drugi tekoči domači transferi

98.603,58

              414   Tekoči transferi v tujino

0,00

42    INVESTICIJSKI ODHODKI

503.921,95

              420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

503.921,95

43    INVESTICIJSKI TRANSFERI

20.094,32

             431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,

3.500,00

              ki niso proračunski uporabniki

 

              432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

16.594,32

 

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK   (I.-II.)

-227.615,93

 

 

 

 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

rebalans 2016 

 

 

Skupina/Podskupina kontov   proračun leta 2016

 

 

 

IV. PREJETA VRAČILA  DANIH  POSOJIL

 

            IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

 

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

0,00

     KAPITALSKIH DELEŽEV

 

              750  Prejeta vračila danih posojil

0,00

              751    Prodaja kapitalskih deležev

0,00

              752   Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

 

 

V. DANA POSOJILA  IN POVEČANJE  

0,00

     KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

 

 

 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

              440  Dana posojila

0,00

              441  Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0,00

              442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0,00

             443  Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih

0,00

               pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

 

 

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

 

      IN SPREMEMEBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0,00

 

 

C.   RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

Skupina/Podskupina kontov  proračun leta 2016

rebalans 2016 

 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)    

49.224,00

 

 

50 ZADOLŽEVANJE        

49.224,00

              500 Domače zadolževanje

49.224,00

          

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA  (550+551)

50.000,00

  

 

55 ODPLAČILA DOLGA

50.000,00

               550 Odplačila domačega dolga

50.000,00

 

 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH

-228.391,93

       (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 

 

 

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE

-776,00

     (VII.-VIII.)

 

 

 

XI. NETO FINANCIRANJE

227.615,93

       (VI.+VII-VIII-IX.)

 

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2015

 

9009  Splošni sklad za drugo

228.391,93

 

                   0,00

 

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki je razdeljen na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi tega odloka in se objavita na spletni strani Občine Trnovska vas.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«.

 

2. člen

8. člen odloka se spremeni tako, da glasi:

 

»8. člen

(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:

- račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 53.864,81 evrov, in sicer delno kot prenos iz leta 2015, in sicer v višini 42.158,75 evra, delno pa z izločitvijo dodatnih sredstev v rezervo v višini 11.706,06 evrov.

Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 400 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«.

 

3. člen

10. člen odloka se spremeni tako, da glasi:

 

»10. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu financiranja se občina za proračun leta 2016 zadolži pri državnem proračunu v višini 49.224,00 evrov, kar pa se ne šteje v kvoto zadolževanja občine.

Občina ni ustanoviteljica javnih zavodov in javnih podjetij, zato tudi ne bo dajala poroštev v letu 2016.«.

 

4. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

Številka: 4100-2016-1

Trnovska vas, dne 11. 10. 2016

 

Občina Trnovska vas,

župan Alojz Benko l.r.