Na podlagi 1. odstavka 205. člena Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02) ter 16. člena Statuta občine Rače-Fram (MUV, št. 12/99, 18/00) je občinski svet na svoji 9. redni seji občinskega sveta, dne 21. oktobra 2003 sprejel
 
ODLOK
 
 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v občini Rače-Fram, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
 
 
1. člen
 
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v občini Rače-Fram, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku št. 9/02 (prečiščeno besedilo).
 
2. člen
 
V točki C se spremeni in dopolni 3. člen tako, da se doda nova alineja, ki glasi:
 
 
• postavitev reklamnih panojev
 
3. člen
 
Z dnem uveljavitve prečiščenega besedila Odloka o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v občini Rače - Fram, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, ki je bil sprejet 6. maja 2002 in uradno objavljen v MUV št. 9/02, preneha veljati Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v občini Rače - Fram, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (MUV št. 27/96, 18/00, 23/01).
 
4. člen
 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Župan
občine Rače-Fram
Branko Ledinek, s. r.
Številka: 062-02/9-2003-76
Datum: 27. oktober 2003