New Page 2

Št. 331-1/2011                                                                                Ob-2644/11

Sprememba

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07), sprejetega Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2011 (Uradni list RS, št. 17/11), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Krško za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 59/07), Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2011 (Uradni list RS, št. 17/11) objavlja Občina Krško

 spremembo javnega razpisa o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Krško za leto 2011.

Na podlagi sprejetega Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 26/2011) se razveljavi in ne upošteva 12. točka III. poglavja Splošna določila – pogoji za upravičence. Ostala določila javnega razpisa ostanejo enaka.

Občina Krško