New Page 2

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/98), prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 12. člena uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) ter druge alinee drugega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95, 22/97) je Občinski svet občine Bled na 33. seji dne 1. oktobra 1998 sprejel

ODLOK

o spremembi odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

1. člen

5. člen odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 66/96) se spremeni tako, da glasi:

5. člen

Dejavnost šole po standardni klasifikaciji dejavnosti:

– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,

– M/80.422 – drugo izobraževanje,

– H/55. 510 – storitve menz,

– O/92.610 – obratovanje športnih objektov,

– K/70.200 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,

– I/60.230 – cestni potniški prevoz.

2. člen

10. člen se nadomesti z novim tekstom, ki glasi:

Šolski okoliš, s katerega imajo starši pravico vpisati svoje otroke v to šolo, obsega naslednje krajevne skupnosti z naselji znotraj posamezne krajevne skupnosti:

Krajevna skupnost

Naselje

Bled

Bled

Bohinjska Bela:

Bohinjska Bela

 

Kupljenik

 

Obrne

 

Slamniki

Ribno:

Bodešče

 

Koritno

 

Ribno

 

Selo pri Bledu

Zasip:

Zasip

 

Šola ima za izvajanje izobraževalnega programa na različnih lokacijah in zaradi velikosti šolskega okoliša naslednji podružnici:

– Ribno,

– Boh. Bela.

Šolski okoliš, s katerega imajo starši pravico vpisovati svoje otroke v podružnični šoli obsega območje Krajevne skupnosti Ribno za podružnično šolo v Ribnem ter območje Krajevne skupnosti Boh. Bela za podružnično šolo v Boh. Beli.

Notranjo organizacijo in sistemizacijo šole z natančno vsebino dela v posamezni podružnici določi ravnatelj.

3. člen

V 18. členu se črta predzadnja alinea.

4. člen

Pred zadnjo alineo drugega odstavka 21. člena se doda nova alinea, ki se glasi:

– odloča o sprejemu učencev iz drugih šolskih okolišev.

5. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

Št. 01503-18/98

Predsednik Občinskega sveta občine Bled

Bled, dne 1. oktobra 1998.

Franc Pelko l. r.