New Page 2

Na osnovi 30. člena Zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, štev. 18/94) in 9. člena Odloka o izdajateljstvu javnega glasila Občan, je Občinski svet Občine Destrnik na svoji 18. redni seji, dne 23.02.2001 sprejel

SKLEP

O IMENOVANJU ODGOVORNEGA UREDNIKA JAVNEGA

GLASILA OBČAN

1.

Občinski svet Občine Destrnik imenuje Petro Lešnik, rojeno 12.07.1976, iz Destrnika 1/b, p. Destrnik, za odgovorno urednico časopisa Občan, glasila Občine Destrnik do 31.12.2001.

2.

Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu na Občinskem svetu Občine Destrnik. Sklep se objavi v Uradnem vestniku časopisa Občan.

 

Datum: 23.02.2001

Štev.: 032-01/2001-18R

 

Župan Občine Destrnik:

Franc PUKŠIČ, univ. dipl. ing. el.