New Page 2

Svet občine Nazarje je na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94-odl. US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. US, 63/95 - obvezna razlaga, 73/95-odl. US, 44/96-odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 - odl. US, 74/98, 12/99 - odl. US, 70/00, 100/00 - sklep US, 87/01, 16/02 -sklep US, 51/02 in 108/03 - odl. US), 45. člena Zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 7/03, 86/04 in 7/05) in 16. člena Statuta občine Nazarje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin št. 3/99, 7/00,2/02, 8/02 in Ur. l. RS, št. 31/03) na svoji 19. seji dne 21. 4. 2005 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave

»Medobčinski inšpektorat«

1. člen

V 4. členu Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat« (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin št. 13/04) se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:

 »Zaposleni v Inšpektoratu so pooblaščeni za odločanje o prekrških.«

2. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu zgornjesavinjskih občin.

 

Številka:062-03/2005-19

Datum: 21. 4. 2005

ŽUPAN OBČINE NAZARJE

Ivan PURNAT, l.r.