New Page 3

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl.US in 76/08) in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) ter 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07) je Občinski svet Občine Hajdina na 19. redni seji, dne 07. 09. 2009 sprejel

 

ODLOK

O REBALANSU I PRORAČUNA OBČINE HAJDINA ZA LETO 2009

 

1. člen

V Odloku o proračuna Občine Hajdina za leto 2009 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2009) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

      EUR

 

Skupina/Podskupina kontov

   leto 2009

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74 + 78)

3.631.295

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.949.245

70

DAVČNI PRIHODKI

2.481.150

 

700 Davki na dohodek in dobiček

1.852.560

 

703 Davki na premoženje

529.078

 

704 Domači davki na blago in storitve

99.512

71

NEDAVČNI PRIHODKI

468.095

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

339.146

 

711 Takse in pristojbine

1.000

 

712 Globe in druge denarne kazni

1.360

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

2.750

 

714 Drugi nedavčni prihodki

123.839

72

KAPITALSKI PRIHODKI

0

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

 

721 Prihodki od prodaje zalog

0

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

0

73

PREJETE DONACIJE

1.000

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

1.000

 

731 Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

681.050

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

463.157

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

217.893

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0

 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

4.087.361

40

TEKOČI ODHODKI

1.139.559

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

230.090

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

39.056

 

402 Izdatki za blago in storitve

799.384

 

403 Plačila domačih obresti

57.950

 

409 Rezerve

13.079

41

TEKOČI TRANSFERI

984.047

 

410 Subvencije

38.432

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

517.699

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

181.912

 

413 Drugi tekoči domači transferi

246.004

 

414 Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.248.418

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.248.418

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

715.337

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniku

291.087

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

424.250

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

 

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

-456.066

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

      EUR

 

Skupina/Podskupina kontov

   leto 2009

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

0

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

 

750 Prejeta vračila danih posojil

0

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

0

 

DELEŽEV (440+441+442)

 

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

440 Dana posojila

0

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA

0

 

IN SPREJEMANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

C.

RAČUN FINANCIRANJA

      EUR

 

Skupina/Podskupina kontov                       

   leto 2009

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

495.053

50

 ZADOLŽEVANJE

495.053

 

500 Domače zadolževanje

495.053

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550+551)

124.093

55

ODPLAČILA DOLGA

124.093

 

550 Odplačila domačega dolga

124.093

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

-85.105

 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)

370.960

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI+VII.-VIII.-IX.)

85.106

 

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-1/2009-1

Hajdina, dne 7. septembra 2009

 

 

Občina Hajdina

 

Župan Radoslav SIMONIČ, l.r.