New Page 1

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Makole (Uradno glasilo Slovenskih občin, št. 2/2007) je Občinski svet Občine Makole na 8. redni seji dne 24.04.2007 sprejel

 

 

PRAVILNIK

 

 

o štipendiranju študentov in dijakov Občine Makole

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

S tem pravilnikom se določijo način, pogoji in postopki za dodeljevanje štipendij dijakom in študentom višješolskega, visoko strokovnega in univerzitetnega študija.

 

 

2. člen

 

 

(1) Na javni razpis za dodelitev štipendije se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije , ki imajo stalno prebivališče v Občini Makole (v nadaljevanju občina).

 

 

(2) Štipendije se podelijo za šolanje:

 

 

-     dijakom za redno šolanje na gimnazijah, srednjih strokovnih in poklicnih šolah ,

 

 

-     študentom za redni višješolski, visoko strokovni in univerzitetni študij na fakultetah.

 

 

3. člen

 

 

Izrazi, ki se uporabljajo v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

 

 

(1) Dijak: učenec gimnazije, poklicne ali srednje šole

 

 

(2) Študent: oseba na dodiplomskem izobraževanju

 

 

(3) Štipendist: dijak ali študent, ki mu občina na podlagi pogodbe izplačuje štipendijo v rednih mesečnih zneskih

 

 

(4) Prosilec: dijak ali študent, ki prosi za dodelitev štipendije.

 

 

4. člen

 

 

Štipendije se prioritetno dodeljujejo dijakom in študentom, ki se šolajo za deficitarne in, glede na razvojne usmeritve, perspektivne poklice v širši okolici občine.

 

 

5. člen

 

 

Sredstva za namene iz prejšnjega člena se  zagotovijo v proračunu občine.

 

 

6. člen

 

 

(1) Župan občine sklene s prejemnikom štipendije pogodbo, v kateri stranki določita medsebojne pravice in obveznosti.

 

 

(2) Pogodba o štipendiranju mora vsebovati najmanj:

 

 

-        podatke o štipenditorju,

 

 

-        podatke o štipendistu,

 

 

-        letnik, smer, vrsta in kraj izobraževanja,

 

 

-        predvideno trajanje pogodbe,

 

 

-        način izplačevanja štipendije,

 

 

-        posledice neizpolnitve pogodbe,

 

 

-        obveznosti štipendista.

 

 

7. člen

 

 

Župan občine pooblasti uradno osebo občinske uprave ( v nadaljevanju: uradna oseba) za vodenje postopka za dodelitev štipendij.

 

 

II.   JAVNI RAZPIS

 

 

8. člen

 

 

(1) Štipendije se dodeljujejo na osnovi javnega razpisa, ki ga župan objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin ter na spletni strani občine.

 

 

(2) Javni razpis vsebuje najmanj naslednje podatke:

 

 

-        študijsko leto, za katero se razpisujejo štipendije,

 

 

-        število razpisanih štipendij,

 

 

-        izobraževalni progam, smer in stopnja izobrazbe,

 

 

-        pogoje za pridobitev štipendije,

 

 

-        zahtevano dokumentacijo, ki jo je potrebno priložiti prijavi,

 

 

-        rok za vložitev prijave na javni razpis.

 

 

9. člen

 

 

Prijava na razpis se vloži neposredno na občini ali pošlje priporočeno po pošti na naslov Občina Makole, Makole 42, 2321 Makole.

 

 

10. člen

 

 

Prijava na javni razpis mora vsebovati:

 

 

-        vlogo na predpisanem obrazcu, ki vsebuje tudi izjavo prosilca, da ne prejema nobene štipendije (za prosilca, ki še ni polnoleten, podpiše izjavo tudi njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik),

 

 

-        življenjepis,

 

 

-        dokazilo o vpisu v tekoče študijsko leto,

 

 

-        dokazila o učnem uspehu zadnjega letnika izobraževanja,

 

 

-        potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,

 

 

-        potrdilo o stalnem bivališču.

 

 

11. člen

 

 

(1) V postopku za dodelitev štipendij se obravnavajo prijave, ki vsebujejo vse z razpisom zahtevane podatke in dokazila in na občino prispejo v razpisu določenem roku.

 

 

(2) Uradna oseba prijavitelje pomanjkljivih prijav pozove k dopolnitvi prijave. Pomanjkljivosti mora prijavitelj dopolniti v roku 14 (štirinajst) dni po prejemu poziva.

 

 

(3) V kolikor se prijava v določenem roku ne dopolni, se šteje, da prijava ni vložena. Predložena dokumentacija se vrne prijavitelju.

 

 

III.       DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ

 

 

12. člen

 

 

Uradna oseba posreduje prijave strokovni komisiji, ki jo imenuje župan. Strokovna komisija obravnava prijave in  pripravi predlog prejemnikov štipendij.

 

 

13. člen

 

 

Sklepe o dodelitvi oziroma nedodelitvi na predlog komisije izda župan ali po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave. Zoper sklep se prijavitelj lahko pritoži županu v zakonitem roku.

 

 

IV. POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE

 

 

14. člen

 

 

(1) Štipendije se lahko dodelijo dijakom in študentom od vključno drugega letnika naprej. Ob tem morajo dodatno izpolnjevati pogoje:

 

 

-        da se redno šolajo,

 

 

-        da študentje, ki se prijavljajo ob vpisu v drugi letnik, niso starejši od 22 (dvaindvajset) let,

 

 

-        da ne prejemajo druge štipendije.

 

 

(2) Pri podelitvi štipendij se kot prvi kriterij upošteva  učni uspeh kandidata. Prednost imajo kandidati z višjo povprečno oceno oziroma višjo oceno zaključenega letnika.

 

 

(3) Ob enakih pogojih imajo prednost kandidati z nižjim osebnim dohodkom na družinskega člana. V takem primeru uradna oseba od prosilca zahteva dopolnitev dokumentacije, s katero izkazuje materialno stanje.

 

 

V. VIŠINA IN ČAS PREJEMANJA ŠTIPENDIJE

 

 

15. člen

 

 

Višino štipendije za posamezno proračunsko leto določi župan s sklepom, upoštevaje zakonsko določeno minimalno plačo v RS.

 

 

16. člen

 

 

Štipendija se podeljuje za 1 (eno) šolsko leto z možnostjo podaljšanja, v kolikor štipendist izpolnjuje pogodbene obveznosti.

 

 

VI. IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI IN PRENEHANJE ŠTIPENDIRANJA

 

 

17. člen

 

 

Štipendist mora uporabiti dodeljena sredstva za namen, ki je določen s pogodbo, dolžan pa je tudi:

 

 

-        obveščati občino o izpolnjevanju pogodbe v rokih, ki so določeni v pogodbi,

 

 

-        predložiti dokazila o izpolnjevanju pogodbe,

 

 

-        obveščati občino o vseh okoliščinah, ki bi lahko ogrozile izpolnjevanje pogodbe.

 

 

18. člen

 

 

(1) Štipendija preneha štipendistu pred potekom roka, določenega  v pogodbi, če je štipendist:

 

 

-        pridobil ali neupravičeno odklonil kadrovsko štipendijo,

 

 

-        če je po svoji volji ali krivdi izgubil status študenta,

 

 

-        spremenil izobraževalni program brez soglasja štipenditorja,

 

 

-        navajal neresnične podatke,

 

 

-        ni izpolnjeval drugih obveznosti določenih v pogodbi.

 

 

(2) Občina v primerih, navedenih v prvem odstavku tega člena, prekine izplačevanje sredstev  oziroma odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev že izplačanih sredstev.

 

 

19. člen

 

 

Štipendijo mora vrniti štipendist, ki je štipendijo pridobil na podlagi neresničnih podatkov ter štipendist, ki ni sporočil sprememb, ki vplivajo na pridobitev ali ukinitev pravice do štipendije.

 

 

VII. KONČNA DOLOČBA

 

 

20. člen

 

 

Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

 

 

 

Številka: 20-033-002-8/2007

 

 

Makole, 24.04.2007

 

 

 

 

 

 

Občina Makole

 

Župan Alojz Gorčenko l.r.