New Page 2

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - Zrud-2, 20/11 - Odl. US, 57/12), 16. in 101. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na 23. redni seji dne 28. 11. 2013 sprejel naslednji

S K L E P

I.

Na nepremičnini parc. št. 1136/2, k.o. 1561 - Damelj, se ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št. 5880254.

II.

Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 478-255/2011

Črnomelj, dne 28. novembra 2013

 

Županja

Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.