New Page 2

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 20/11 s spremembami in dopolnitvami) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03 in 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07, 51/08 in 93/15) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 23. redni seji dne 1. 2. 2018 sprejel

 

P R A V I L N I K 

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči 

 

1. člen

 

V 6. členu se črta drugi stavek »V kolikor ostane del teh sredstev nerazporejenih, se po 1. novembru vsako leto sredstva nameni za povišanje vrednosti točke in izvrši proračun v zadnjem kvartalu leta.«

 

2. člen 

 

V 8. členu se besedilo »občinski svet« nadomesti z besedilom »župan«.

 

3. člen 

 

V 10. členu se besedilo »Občinski svet« nadomesti z besedilom »župan«.

 

4. člen 

 

Besedilo v 11. členu se v celoti črta in nadomesti z besedilom »Vsebino javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok, določi župan s sklepom. Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna.«

 

5. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 9000-0001/2018-14

Kanal ob Soči, dne 1. februarja 2018

 

Župan 

Občine Kanal 

Andrej Maffi l.r.