New Page 2

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 110-2011-ZDIU12, 101/2013) in 17.  in 110. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/06, 19/06 – pop. 34/07,  15/2010, 12/2013, 12/2013 ) je župan Občine Prevalje dne 19.12.2013 sprejel

SKLEP

O ZAČASNEM FINANCIRANJU

OBČINE PREVALJE V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2014

1.  Splošna določba

 (vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Prevalje (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2014 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

1.  člen

(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2013. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih  izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 110-2011-ZDIU12,101/2013) v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Prevalje za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 42/2013; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2.  Višina in struktura začasnega financiranja

3. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in  izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

 

v €

A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

Skupina/Podskupina kontov

Proračun januar- marec 2014  

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

1.240.641

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.170.316

70 DAVČNI PRIHODKI

1.011.353

     700 Davki na dohodek in dobiček

903.994

     703 Davki na premoženje

64.956

     704 Domači davki na blago in storitve

42.422

     706 Drugi davki

-19

71 NEDAVČNI PRIHODKI

158.963

     710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

109.390

     711 Takse in pristojbine

743

     712 Denarne kazni

0

     713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

     714 Drugi nedavčni prihodki

48.830

72 KAPITALSKI PRIHODKI

7.968

     720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

     722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

7.968

73 DONACIJE

852

     730 Prejete donacije  iz domačih virov

852

74 TRANSFERNI PRIHODKI

52.899

     740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

52.899

     741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

0

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

8.606

     782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov

8.606

 

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

1.369.044

40 TEKOČI ODHODKI

517.980

     400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

81.496

     401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

15.086

     402 Izdatki za blago in storitve

384.793

     403 Plačila domačih obresti

30.544

     409 Rezerve

6.061

41 TEKOČI TRANSFERI

436.105

    410 Subvencije

12.955

    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

290.035

    412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

5.719

    413 Drugi tekoči domači transferi

127.396

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

258.877

    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

258.877

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

156.082

    431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki

1.229

    432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

154.853

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

-128.403

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

0

Skupina/Podskupina kontov

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

      750 Prejeta vračila danih posojil

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

0

Skupina/Podskupina kontov

 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

72.665

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-72.665

X. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-201.068

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+IX.-X.)

128.403

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.

870.982

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen

(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni  proračunskih postavk – podkontov .

3.  Izvrševanje začasnega financiranja

5. člen

(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

6. člen

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43.  in 44. člena ZJF.

4.  Obseg zadolževanja občine v obdobju začasnega financiranja

7. člen

(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se občina  ne more zadolžiti.

5.  Končna določba

8. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi  v uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 2014 dalje.

 

Številka: 4100-0003/2013-15

Kraj, datum: Prevalje, 19.12.2013

 

 

Občina Prevalje

 

dr. Matija Tasič, župan