New Page 2

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/2005) in v skladu s 73. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/2005) je Občinski svet Občine Destrnik na 17. redni seji 22. 2. 2010 sprejel naslednji

SKLEP

o sprejemu Dokumenta identifikacije

investicijskega projekta Fekalna

kanalizacija Vintarovci–Janežovski

Vrh kanal 1-1 in 2-0

Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta Fekalna kanalizacija Vintarovci– Janežovski Vrh kanal 1-1 in 2-0 v predlagani vsebini.

 

Številka: 900-4/2010-17R-5

Datum: 22. 2. 2010

 

Župan Občine Destrnik:

Franc Pukšič, univ. dipl. inž. el.