New Page 3

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 57/12 in 35/16), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 19. redni seji dne 13. marca 2017 sprejel

 

S O G L A S J E 

k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu 

 

1. člen 

 

Občinski svet Občine Šalovci soglaša, da ekonomska cena storitve pomoči družini na domu od ponedeljka do sobote znaša 16,18 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 6,99 EUR na efektivno uro in stroški strokovnega vodenja in koordiniranja v višini 2,21 EUR na efektivno uro.

Cena socialno varstvene storitve pomoči družini na domu, zmanjšana za 50 % subvencijo občine za neposredno socialno oskrbo ter 100 % stroškov vodenja v skupni višini 9,20 EUR in subvencijo iz proračuna RS (javna dela) v višini 0,32 EUR znaša za uporabnika 6,66 EUR na efektivno uro.

 

2. člen 

 

Občinski svet Občine Šalovci soglaša, da ekonomska cena storitve pomoči družini na domu za nedeljo in za dan z zakonom določenim kot dela prost dan znaša 17,83 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 7,81 EUR na efektivno uro in stroški strokovnega vodenja in koordiniranja v višini 2,21 EUR na efektivno uro.

Cena socialno varstvene storitve pomoči družini na domu, zmanjšana za 50 % subvencijo občine za neposredno socialno oskrbo ter 100 % stroškov vodenja v skupni višini 10,02 EUR in subvencijo iz proračuna RS (javna dela) v višini 0,32 EUR znaša za uporabnika 7,49 EUR na efektivno uro.

 

3. člen 

 

Izvajalcu javne službe se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.

 

4. člen 

 

To soglasje začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2017 dalje.

 

Št. 122-9/2017-2

Šalovci, dne 13. marca 2017

 

Župan 

Občine Šalovci 

Iztok Fartek l.r.