New Page 2

Štev. : 032-15/2020-1

Datum: 26.05.2020

 

Na podlagi 24. člena Statuta občine Šalovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/201 8)

 

SKLICUJEM

 

11. sejo občinskega sveta Občine Šalovci, ki bo

 

v torek, 2. junija 2020 ob 17. uri

v kulturni dvorani Občine Šalovci, v Šalovcih 162.

 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev prisotnosti

2. Potrditev zapisnika 10. redne seje občinskega sveta (zapisnik)

3. Potrditev zapisnika 3. dopisne seje občinskega sveta (zapisnik)

4. Potrditev zapisnika 4. dopisne seje občinskega sveta (zapisnik)

5. Potrditev zapisnika 5. dopisne seje občinskega sveta (zapisnik)

6. Obravnava in sprejem soglasja k imenovanju v.d. direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Salovci (gradivo)

7. Obravnava in sprejem Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Salovci za leto 2019 (gradivo)

8. Obravnava in sprejem predloga proračuna Občine Šalovci za leto 2020 — 1. obravnava (gradivo)

9. Obravnava in sprejem katastrske meje med k.o. Dolenci in k.o. Hodoš (gradivo)

10. Obravnava vloge Župnije Dolenci (gradivo)

11. Obravnava vloge Rimskokatoliškega župnijskega urada Markovci (gradivo)

12. Informacija župana

13. Predlogi, pobude in vprašanja članov občinskega sveta

 

 

 

Občina Šalovci

 

Iztok Fartek, župan