New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), tretjega odstavka 23. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), petega odstavka 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 44/12) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 19. redni seji dne 28. 2. 2013 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Rogašovci

1. člen

Spremeni in dopolni se 1. člen Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 44/12) tako, da se po novem glasi:

»S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki je določena v Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Rogašovci (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je v marcu 2012 pod št. proj. PO 01-2012 in januarju 2013 pod št. proj. PO 01-2013, izdelalo podjetje Projektivni biro Lazar d.o.o., Lendavska 57a, 9000 Murska Sobota. Elaborat s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Rogašovci.«

2. člen

Doda se nov 8. člen, ki glasi:

»Obračunsko območje kanalizacijskega omrežja je določeno enotno za celo občino in obsega vse površine, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi in so opremljene z javnim kanalizacijskim omrežjem.«

Dosedanji 8. člen postane 9. člen, ostali členi se ustrezno preštevilčijo.

3. člen

V dosedanjem 9. členu (po preštevilčenju 10. člen) se spremeni tabela tako, da po novem glasi:

»Skupni in obračunski stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na ustreznih obračunskih območjih znašajo:

+-----------------+-----------------+-------------------+

|Komunalna oprema |Skupni stroški v |Obračunski stroški |

|                 |       EUR       |       v EUR       |

+-----------------+-----------------+-------------------+

|1. Vodovod       |     1.503.217,00|         278.182,00|

+-----------------+-----------------+-------------------+

|2. Cestno        |     8.196.389,65|       3.688.375,34|

|omrežje          |                 |                   |

+-----------------+-----------------+-------------------+

|3. Kanalizacija  |     1.813.948,00|         276.863,00|

+-----------------+-----------------+-------------------+

                                                        «

4. člen

Spremeni se dosedanji 11. člen (po preštevilčenju 12. člen), ki po novem glasi:

»Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto mere, t.j. na m2 parcele (Cp(i)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(i)), znašajo:

+-----------------+-----------------+-------------------+

|Komunalna oprema | C(pi) – EUR/m2  |  C(ti) – EUR/m2   |

+-----------------+-----------------+-------------------+

|1. Vodovod       |             2,19|               5,73|

+-----------------+-----------------+-------------------+

|2. Cestno        |             1,19|              14,04|

|omrežje          |                 |                   |

+-----------------+-----------------+-------------------+

|3. Kanalizacija  |             3,61|               9,91|

+-----------------+-----------------+-------------------+

                                                        «

5. člen

Zaradi preštevilčenja členov odloka se spremeni dosedanji 32. člen (po preštevilčenju 33. člen) tako, da se v zadnji vrstici besedna zveza »26. člena« spremeni v »27. člena«.

6. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Št. 007-4/2012-16

Rogašovci, dne 28. februarja 2013

 

Župan

Občine Rogašovci

Edvard Mihalič l.r.