New Page 1

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06, 69/10) 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN), 10. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 10/09, 34/11, 39/15) je Občinski svet Občine Rogašovci na 14. redni seji dne 26. 1. 2017 sprejel

O D L O K 

o spremembi Odloka o ustanovitvi režijskega obrata 

 

1. člen 

 

V Odloku o ustanovitvi režijskega obrata (Uradni list RS, št. 18/09) se spremeni prvi stavek 3. člena, ki po novem glasi:

»Režijski obrat vodi vodja režijskega obrata, ki je odgovoren županu oziroma po njegovem pooblastilu tajniku občine.«

 

2. člen 

 

Ostale določbe odloka se ne spreminjajo.

 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

 

3. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od nastopa funkcije vodje režijskega obrata.

 

Št. 019-0001/2007-11

Rogašovci, dne 26. januarja 2017

 

Župan

Občine Rogašovci

Edvard Mihalič l.r.