New Page 2

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – uradno prečiščeno besedilo), je Občinski svet občine Bled na 2. izredni seji dne 2. 6. 2004 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2004

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Bled za leto 2004 (Uradni list RS, št. 43/04) – v nadaljevanju: odlok, se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

                                                      v tisoč tolarjev

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

----------------------------------------------------------------------

Skupina / podskupina kontov                         Rebalans leta 2004

----------------------------------------------------------------------

I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                       1,680.784

      TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                1,464.111

70    DAVČNI PRIHODKI                                        1,291.552

      700  Davki na dohodek in dobiček                         806.463

      703  Davki na premoženje                                 247.479

      704  Domači davki na blago in storitve                   237.610

      706  Drugi davki                                               –

71    NEDAVČNI PRIHODKI                                        172.559

      710  Udeležba na dobičku in dohodki

           od premoženja                                        41.475

      711  Takse in pristojbine                                  7.676

      712  Denarne kazni                                        18.768

      713  Prihodki od prodaje blaga in storitev                32.800

      714  Drugi nedavčni prihodki                              71.840

72    KAPITALSKI PRIHODKI                                      181.456

      720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev               144.800

      721  Prihodki od prodaje zalog                                 –

      722  Prihodki od prodaje zemljišč

           in nematerialnega premoženja                         36.656

73    PREJETE DONACIJE                                           2.450

      730  Prejete donacije iz domačih virov                     2.450

      731  Prejete donacije iz tujine                                –

74    TRANSFERNI PRIHODKI                                       32.767

      740  Transferni prihodki iz drugih

           javnofinančnih institucij                            32.767

 

II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                           1,988.703

40    TEKOČI ODHODKI                                           476.452

      400  Plače in drugi izdatki zaposlenim                   129.441

      401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost           16.968

      402  Izdatki za blago in storitve                        322.772

      403  Plačila domačih obresti                                  49

      409  Rezerve                                               7.222

41    TEKOČI TRANSFERI                                         543.279

      410  Subvencije                                           11.810

      411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom             39.985

      412  Transferi neprofitnim organizacijam

           in ustanovam                                         90.929

      413  Drugi tekoči domači transferi                       400.555

      414  Tekoči transferi v tujino                                 –

42    INVESTICIJSKI ODHODKI                                    824.606

      420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev                  824.406

43    INVESTICIJSKI TRANSFERI                                  144.366

      430  Investicijski transferi                             144.366

 

III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II..)                       – 307.919

       (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

      IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

      (750+751+752)                                             11.500

75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                             11.500

      750  Prejeta vračila danih posojil                        11.500

      751  Prodaja kapitalskih deležev

      752  Kupnine iz naslova privatizacije

 

V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

      DELEŽEV (440+441+442)                                          –

44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

      DELEŽEV

      440  Dana posojila

      441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb

      442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

 

VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA

      IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

      (IV. – V.)                                                11.500

 

C) RAČUN FINANCIRANJA

VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                                       266.700

50    ZADOLŽEVANJE                                             266.700

 

      500  Domače zadolževanje                                 266.700

VIII  ODPLAČILO DOLGA (550)                                      9.000

55    ODPLAČILO DOLGA                                            9.000

      550  Odplačila domačega dolga                              9.000

 

IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) STANJA

      SREDSTEV NA RAČUNIH

      (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)                               –38.719

 

X.    NETO ZADOLŽEVANJE

      (VII.–VIII.)                                            +257.700

 

XI.   NETO FINANCIRANJE

      (VI.+ VII.–VIII.– IX.) = –III.                          +307.919

----------------------------------------------------------------------

    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

    DNE 31. 12. 2003                                            38.719

 

ODHODKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

(40+41+42+43)

                                                              v tisoč tolarjev

+---------+---------------+------------------+----------------+---------------+

|Področje |               | Tekoči odhodki in|  Investicijski |         Skupaj|

|         |               |     transferi    |   odhodki in   |               |

|         |               |                  |    transferi   |               |

+---------+---------------+------------------+----------------+---------------+

|01       |Javna uprava   |      316.938     |       38.437   |        355.375|

+---------+---------------+------------------+----------------+---------------+

|02       |Obramba (022   |       1.632      |      6.345     |          7.977|

|         |Civilna        |                  |                |               |

|         |zaščita)       |                  |                |               |

+---------+---------------+------------------+----------------+---------------+

|03       |Javni red in   |       9.744      |     28.620     |         38.364|

|         |varnost (032   |                  |                |               |

|         |protipožarna   |                  |                |               |

|         |varnost)       |                  |                |               |

+---------+---------------+------------------+----------------+---------------+

|04       |Gospodarske    |      198.998     |     337.219    |        536.217|

|         |dejavnosti     |                  |                |               |

+---------+---------------+------------------+----------------+---------------+

|05       |Varstvo okolja |      20.525      |     219.200    |        239.725|

+---------+---------------+------------------+----------------+---------------+

|06       |Stanovanjska   |      35.190      |     215.342    |        250.532|

|         |dejavnost in   |                  |                |               |

|         |prostorski     |                  |                |               |

|         |razvoj         |                  |                |               |

+---------+---------------+------------------+----------------+---------------+

|07       |Zdravstvo      |       7.496      |      3.950     |         11.446|

+---------+---------------+------------------+----------------+---------------+

|08       |Rekreacija,    |      132.925     |     22.702     |        155.627|

|         |kultura in     |                  |                |               |

|         |dejavnosti     |                  |                |               |

|         |neprofitnih    |                  |                |               |

|         |združenj,      |                  |                |               |

|         |društev in     |                  |                |               |

|         |drugih         |                  |                |               |

|         |institucij     |                  |                |               |

+---------+---------------+------------------+----------------+---------------+

|09       |Izobraževanje  |      250.203     |     97.157     |        347.360|

+---------+---------------+------------------+----------------+---------------+

|10       |Socialna       |      46.080      |        -       |         46.080|

|         |varnost        |                  |                |               |

+---------+---------------+------------------+----------------+---------------+

|         |Skupaj         |     1.019.731    |     968.972    |      1.988.703|

+---------+---------------+------------------+----------------+---------------+

 

2. člen

V odloku se tretji odstavek 15. člena spremeni tako, da se glasi:

Proračun Občine Bled za leto 2004 se določa v višini 1.680,784.000 SIT.

3. člen

V odloku se tretji odstavek 24. člena spremeni tako, da se glasi:

V skladu z 21. členom in 34. členom tega odloka, ter 85. člena Zakona o javnih financah, občina prevzema obveznosti v skupni višini 266,700.000 SIT, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih 10 letih za poravnavo obveznosti:

– za pokrivanje neporavnanih obveznosti iz naslova obnove Športne dvorane na Bledu in izgradnje telovadnice v Osnovi šoli Gorje se zadolži za znesek 124,000.000 SIT.

– za pokrivanje obveznosti iz naslova oskrbe z vodo se zadolži za znesek 117,700.000 SIT

– za pokrivanje obveznosti iz naslova odvajanja in čiščenja odplak se zadolži za znesek 25,000.000 SIT

V te namene Občina Bled najema kredit v višini 266,700.000 SIT za dobo 10 let.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2004.

 

Št. 01505-1/00

Bled, dne 2. junija 2004.

Župan Občine Bled

Jože Antonič l. r.