New Page 1

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012), Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči (Ur. l. EU L 114) ter 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/2016), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 23. redni seji, dne 24.04.2018, sprejel

 

 

SKLEP

O POTRDITVI CENE IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE JAVNE SLUŽBE OSKRBA S PITNO VODO V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2018

 

I.

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 23. redni seji, dne 24.04.2018 potrdi ceno izvajanja storitev obvezne javne službe oskrba s pitno vodo v višini 0,6408 €/m3, razvidne iz elaborata za leto 2018.

 

II.

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01. 05. 2018 naprej.

 

Številka: 0075-0008/2018

Datum: 24. 04. 2018

 

 

Občina Lovrenc na Pohorju

 

Joško Manfreda, župan