New Page 2

OBČINA PREVALJE

Trg 2a

PREVALJE

 

 

Na podlagi 19. člena statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2006, 19/2006-popr.)  in 22. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2006)

 

 

S K L I C U J E M

 

2. redno sejo Občinskega sveta Občine Prevalje

v ponedeljek, 27. novembra 2006, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Prevalje

 

 

 

 

 

z naslednjim predlogom 

 

DNEVNEGA REDA:

 

1.       Ugotovitev sklepčnosti

2.       Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje in 1. korespondenčne seje (gradivo A, B )

3.       Potrditev dnevnega reda 2. redne seje

4.       Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (gradivo)

5.       Premoženjsko pravne zadeve

6.       Pobude in vprašanja

 

 

                                                                        OBČINA PREVALJE

                                                                           ŽUPAN

                                                                                                  dr. MATIC TASIČ,l.r

 

 

 

Vabljeni:

-          Člani občinskega sveta

-          Novinarji

 

 

V vednost:

- predsedniki svetov KS