New Page 1

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/2000 in 79/01) in 39. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno glasilo - časopis PN, št. 30/99) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na svoji 3. redni seji dne, 20. 12. 2002 sprejel

ODLOK

o spremembi odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2002

1. člen

V odloku o proračunu Občine Kanal ob Soči se v 2. členu spremeni in glasi:

Proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2002 se določa v naslednjih zneskih:

 

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

756.585.151 SIT

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

613.319.861 SIT

 

70 DAVČNI PRIHODKI

436.043.141 SIT

 

700 Davki na dohodek in dobiček

318.575.584 SIT

 

703 Davki na premoženje

96.364.841 SIT

 

704 Domači davki na blago in storitve

21.102.716 SIT

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI

177.267.719 SIT

 

 

710 Udeležba na dobičku

in dohodki od premoženja

 

156.702.650 SIT

 

711 Takse in pristojbine

4.347.491 SIT

 

712 Denarne kazni

90.469 SIT

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

13.713.043 SIT

 

714 Drugi nedavčni prihodki

2.423.066 SIT

 

INVESTICIJSKI PRIHODKI (72+73+74)

143.265.291 SIT

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI

2.484.848 SIT

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

1.783.315 SIT

 

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč

in nematerialnega premoženja

 

701.533 SIT

 

73 PREJETE DONACIJE

40.361.530 SIT

 

730 Prejete donacije domačih virov

29.275.135 SIT

 

731 Prejete donacije iz tujine

11.086.395 SIT

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI

100.418.913 SIT

 

 

740 Transferni prihodki iz drugih

javnofinančnih institucij

 

100.418.913 SIT

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

734.024.684 SIT

 

40 TEKOČI ODHODKI

194.436.820 SIT

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

43.298.628 SIT

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

6.179.778 SIT

 

402 Izdatki za blago in storitev

143.991.423 SIT

 

403 Plačila domačih obresti

/

 

409 Rezerve

966.991 SIT

 

41 TEKOČI TRANSFERI

301.836.256 SIT    

 

410 Subvencije

5.400.458 SIT

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

70.139.574 SIT

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

62.190.073 SIT 

 

413 Drugi tekoči domači transferi

164.106.151 SIT

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

213.024.455 SIT

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

213.024.455 SIT

 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

24.727.153 SIT

 

430 Investicijski transferi

24.727.153 SIT

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- II.)

 

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

22.560.467 SIT

B.

 

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov

 

 

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

 

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

1.986.500 SIT

 

750 Prejeta vračila danih posojil

1.986.500 SIT

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

 

 

752 Kupnina iz naslova privatizacije

 

 

706 Drugi davki

 

V.

 

DANA POSOJILA IN POVEČANJE

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

 

 

 

 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE

KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

 

440 Dana posojila

 

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

 

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

 

VI.

 

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- V.)

 

1.986.500 SIT

VII.

SKUPNI PRESEŽEK oz. PRIMANKLJAJ

24.546.967 SIT

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

 

Skupina/Podskupina kontov

 

VIII.

ZADOLŽEVANJE (500)

 

 

50 ZADOLŽEVANJE

 

 

500 Domače zadolževanje

 

IX.

ODPLAČILO DOLGA (550)

 

 

55 ODPLAČILO DOLGA

 

 

550 Odplačilo domačega dolga

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.- IX.)

 

 

Ostanek sredstev na računih preteklega leta

23.137.655 SIT

 

Ostanek sredstev na računih

47.684.622 SIT

Sestavni del odloka o proračunu je tudi tabela rebalansa bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja ter posebni del proračuna po uporabnikih.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah časopisa Primorske novice.

Številka: 405-02/02-2

Kanal, 20. december 2002 

Župan

MIRAN IPAVEC, 1.r.