New Page 2

Številka:

032-0002/2015

Občina:

Občina Mozirje

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Mozirje

Predlagatelj:

Župan Občine Mozirje

Zakonska podlaga:

21. in 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 Odl.US, 76/08, 100/08 Odl. US in 79/09) in 7. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13) ter 7. člen Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Mozirje

Datum:

1.6.2015

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

5. redna seja Občinskega sveta Občine Mozirje

Besedilo:

gradivo