New Page 2

Številka:

602-22/2017-155-(47/09)

Občina:

Mestna občina Kranj

Organ sprejema:

Mestni svet Mestne občine Kranj

Predlagatelj:

Župan Mestne občine Kranj

Zakonska podlaga:

41. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 - popr., in 25/17 - ZVaj), 3. člen Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 in 127/06) in 22. člen Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17-UPB1)

Pripravljavec:

Občinska uprava Mestne občine Kranj

Datum:

13.2.2018

Priloge:

1, 2, 3

Vabilo na sejo:

35. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj

Besedilo:

gradivo