New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) in 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06, 26/09 in 41/10) je Občinski svet Občine Markovci, na svoji 11. redni seji, dne 21. 6. 2012, na predlog župana sprejel naslednji

SKLEP

O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

I.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo nepremičnine:

- parc. št. 361/9, k.o. (415) Bukovci, cesta v izmeri 87 m²,

- parc. št. 358/5, k.o. (415) Bukovci, cesta v izmeri 65 m²,

- parc. št. 357/5, k.o. (415) Bukovci, cesta v izmeri 211 m²,

- parc. št. 348/2, k.o. (415) Bukovci, cesta v izmeri 139 m²,

- parc. št. 345/2, k.o. (415) Bukovci, cesta v izmeri 118 m²,

- parc. št. 343/5, k.o. (415) Bukovci, cesta v izmeri 61 m².

II.

Pri nepremičninah iz I. točke tega sklepa, ki so v lasti Občine Markovci, se zaznamuje grajeno javno dobro.

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Po uveljavitvi tega sklepa izda Občinska uprava Občine Markovci po uradni dolžnosti ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Markovci, ki se pošlje Okrajnemu sodišču na Ptuju.

Številka: 478-0035/2012

Datum: 21. 6. 2012

 

 

Občina Markovci

 

Župan Milan GABROVEC, prof.