New Page 2

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-UPB 1, Ur.list RS št. 77/07, ZUJIK-B Ur.list RS št. 56/08, ZUJIK-C Ur.list RS št. 4/10), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 26/07) in 16. člena Statuta občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 1/07, 5/08) je občinski svet občine Cirkulane na 27. seji, dne 18.2.2010 sprejel

 

LETNI PROGRAM KULTURE OBČINE CIRKULANE ZA LETO 2010

 

I.       UVOD

            Občina Cirkulane v skladu z obveznostjo občine, da zagotavlja pogoje in sprejema ukrepe za uresničevanje javnega interesa na področju kulture, zagotavlja financiranje in sofinanciranje naslednjih javnih kulturnih dobrin:

-        knjižničarstvo in založništvo,

-        medije in avdiovizualno kulturo,

-        podpira ljubiteljsko kulturno dejavnost.

            S financiranjem in sofinanciranjem javnih kulturnih dobrin občina tako uresničuje pogoje za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin in kulturno raznolikost ter ohranjanje slovenske kulturne identitete na območju občine.

 

II.     URESNIČEVANJE LETNEGA PROGRAMA KULTURE

            Naloga občine je zlasti zagotavljanje ustreznih pogojev v občini za uresničevanja javnega interesa na področju kulture in spodbujanje občank in občanov, da brez ovir izrazijo svoje potrebe ter interese na tem področju. Naloga občine bo:

-        omogočanje spodbujanja kulturne dejavnosti občanov in občank na področju ljubiteljske kulture ter zagotovitev določenih sredstev na njihovo dejavnost,

-        omogočanje bodisi prostorske, bodisi materialne možnosti za uresničevanje programov in

-        omogočanje dostopnosti kulturnih dobrin, ki bodo plod uresničevanja programov nosilcev dejavnosti z območja občine.

            Za zagotavljanje zgoraj omenjenega bo občina v skladu s tem programom objavila javni razpis za financiranje in sofinanciranje programov in tako spodbujala dejavnosti na področju kulture. S primerno odmerjenimi proračunskimi sredstvi bo zagotovila delovanje javnih zavodov in drugih programov v kulturi. 

 

III.    FINANCIRANJE LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI

            Sredstva iz občinskega proračuna, ki so namenjena za financiranje in sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Cirkulane za leto 2010, so zajete v proračunski postavki 1803 programi v kulturi:

Zap.

št.

N A M E N

Postavka v proračunu 2010

ZNESEK V EUR

1

Knjižničarstvo in založništvo

18039001

18.000

2

Ljubiteljska kultura:

- dotacije kulturnim društvom

- Sklad RS za ljubiteljsko kulturo

- mansarda vrtec

- prireditvena dvorana

18039003

180302

180303

180306

180307

 

 

12.500

2.300

35.000

809.000

3

Mediji in avdiovizualna kultura

18039004

6.750

SKUPAJ

883.550

            Na podlagi javnega razpisa se bodo razdelila sredstva iz proračunske postavke 180302 »dotacije kulturnim društvom« v višini 12.500 EUR.

            Financirale in sofinancirale se bodo naslednje dejavnosti in programi izvajalcem na področju kulture:

-        prireditve,

-        redna letna dejavnost kulturnega društva,

-        založniški projekti,

-        jubilejna slavnost ali jubilejna razstava,

-        novoletna ali božična prireditev (koncert, predstava…),

-        prireditve ob krajevnem, občinskem, državnem prazniku (proslava slovenskega kulturnega praznika…),

-        gostovanja po Sloveniji ali tujini,

-        šola ali izobraževalna oblika za potrebe dviga kakovostne ravni društva,

-        udeležba na območnih, medobmočnih in državnih srečanjih,

-        kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske mladine ter kulturna dejavnost študentov, v delu, ki presega vzgojno izobraževalne programe

-        izdaja avdio, video kasete,

-        izdaja publikacij povezanih z delovanjem ljubiteljskih kulturnih društev,

-        druge programe, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.

            Pravico do sofinanciranja ljubiteljskih kulturnih programov imajo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

-        so registrirani za opravljanje kulturno umetniških dejavnosti ter posredovanju kulturnih dobrin  (obvezno dokazilo: kopija odločbe o vpisu v register društev),

-        imajo sedež v Občini Cirkulane in delujejo na območju občine Cirkulane,

-        dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,

-        imajo potrjen program s strani najvišjega organa društva,

-        imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini ter ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakon, ki ureja društva (velja za društva),

-        imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,

-        delujejo na področju ljubiteljske kulture najmanj eno leto,

-        vsako leto ob razpisu za tekoče leto oz. najkasneje do konca leta predložijo poročilo o realizaciji programov ter poročilo o doseženih uspehih na tekmovanju za preteklo leto,

-        da kulturni program ali njegov posamezen del, s katerim predlagatelj kandidira za sofinanciranje po tem pravilniku ni financiran ali sofinanciran iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Cirkulane,

-        skrbijo za izobraževanje strokovnega kadra,

-        posamezni izvajalci lahko konkurirajo samostojno ali v okviru zveze kulturnih društev, vendar je odobritev programov omejena tako, da lahko za istovrstne programe pridobijo sofinanciranje le enkrat.

            Navedene kulturne dejavnosti se bodo sofinancirale v skladu z merili in kriteriji za vrednotenje kulturnih programov in kulturnih projektov opredeljenih v Pravilniku o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Cirkulane.

            Postopek za pridobitev sredstev je naslednji:

·       po sklepu občinskega sveta se objavi javni razpis za zbiranje predlogov za financiranja in sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v letu 2010.

            Vsi upravičenci v skladu s pravilnikom in pogoji razpisa morajo do konca razpisnega roka vložiti prijavo z navedbo vseh dejavnosti, ki jih bodo v letu 2010 realizirali in za katere pričakujejo sredstva za sofinanciranje po objavljenem razpisu.

·       imenovanje komisije s strani župana, ki pripravi izbor programov in predlog za financiranje in sofinanciranje in ga predloži županu,

·       na osnovi predloga komisije izda župan sklep o dodelitvi sredstev,

·       podpis pogodbe med prijaviteljem in občino kot sofinancerjem, kjer se podrobneje opredelijo vsebina, obseg, časovni okvir, ter način nadzora nad upravičenostjo porabe sredstev in

·       izdaja sklepov o nakazilu sredstev v skladu s pogodbo.

            Vrednost posameznih programov in projektov bo izražena v točkah.

            Vrednost točke se določi na osnovi vseh odobrenih prijavljenih dejavnosti ter skupne višine razpisanih oz. razpoložljivih sredstev. Tako določena vrednost točke je dokončna in se v kasnejšem postopku  več ne spreminja.

 

IV.     VELJAVNOST IN UPORABNOST

Letni program kulture začne veljati naslednji dan po sprejetju na občinskem svetu in se uporablja za izvedbo razpisa in razdelitev sredstev za financiranje in sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Cirkulane v letu 2010. Letni program kulture se objavi v uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-10/2010

Datum: 18.2.2010

 

 

Občina Cirkulane

 

Župan Janez Jurgec