New Page 2

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (ZMed-UPB1; Uradni list RS, št. 110/06) in 13. ter 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na 5. izredni seji dne14. 8. 2009 sprejel

O D L O K

o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Veržej

1. člen

V Odloku o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Veržej (Uradni list RS, št. 18/09) se v 6. členu za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:

»Pred imenovanjem ali razrešitvijo odgovornega urednika mora Občinski svet Občine Veržej pridobiti mnenje uredniškega odbora.«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 033/09-5-OV

Veržej, dne 14. avgusta 2009

 

Župan

Občine Veržej

Slavko Petovar l.r.