New Page 1

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 12/99, 59/99, 70/00, 100/00, 16/02 in 51/02) ter 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) je župan Občine Ajdovščina sprejel

S K L E P

o začasnem financiranju Občine Ajdovščina v letu 2003

1. člen

Do sprejetja odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2003 se financiranje funkcij Občine Ajdovščina ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2002 in za iste programe kot v letu 2002.

2. člen

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2002.

V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje samo že začetih investicij, ki so bile vključene v proračun za leto 2002.

3. člen

Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

4. člen

Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece.

Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev začasnega financiranja, se začasno financiranje občinskega proračuna lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.

5. člen

Ta sklep o začasnem financiranju sprejme župan in o tem obvesti občinski svet.

6. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.

Št. 401-5/2002

Ajdovščina, dne 12. decembra 2002.

Župan

Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l. r.