New Page 2

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - odločba US, 8/96), 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI-UPB5 (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08 in 58/09), Dogovora o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Mozirje in Občino Rečica ob Savinji, na dan 31. 12. 2006 (Uradni list RS, št. 53/07), 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) sta Občinski svet Občine Mozirje na 28. redni seji dne 28. 12. 2009 in Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 28. redni seji dne 18. 12. 2009 sprejela

O D L O K

o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Mozirje

1. člen

Prvi odstavek 11. člena Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Mozirje (Uradni list RS, št. 40/08) se spremeni in glasi:

»Zavod upravlja svet zavoda, ki ima enajst članov, in sicer:

- trije predstavniki ustanovitelja (dva predstavnika Občine Mozirje, en predstavnik Občine Rečica ob Savinji);

- pet predstavnikov delavcev šole in vrtca (dva predstavnika OE Vrtec Mozirje - enota Mozirje, en predstavnik OE Vrtec Mozirje - enota Rečica ob Savinji in dva predstavnika OE OŠ Rečica ob Savinji);

- trije predstavniki staršev (en predstavnik OE Vrtec Mozirje - enota Mozirje, en predstavnik OE Vrtec Mozirje - enota Rečica ob Savinji in en predstavnik OE OŠ Rečica ob Savinji)«.

2. člen

Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene.

3. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 032-0009/09

Mozirje, dne 28. decembra 2009

 

Župan

Občine Mozirje

Ivan Suhoveršnik l.r.

 

Št. 007-0001/2009-16

Rečica ob Savinji, dne 18. decembra 2009

 

Župan

Občine Rečica ob Savinji

Vincenc Jeraj l.r.