New Page 2

Na podlagi 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17, ZORed) in 15. člena Statuta občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/17, uradno prečiščeno besedilo, UPB-1) je Občinski svet občine Žetale na 17.  seji dne 20. 6. 2022 sprejel, naslednji

 

SKLEP

O OCENI IZVAJANJA

OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI OBČINE ŽETALE V LETU 2021

 

1.

Občinski svet Občine Žetale ocenjuje, da so bili doseženi zastavljeni cilji Občinskega programa varnosti Občine Žetale za leto 2021.

 

2.

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-17/2018

Datum: 21. 6. 2022

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan