New Page 1

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 33. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03 in 89/13) izdajam

S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Velika Polana

1. člen

Za podžupana Občine Velika Polana se imenuje Štefan Jaklin, roj. 19. 11. 1975, stanujoč Velika Polana 41.

2. člen

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katerega ga župan pooblasti. Podžupan bo funkcijo opravljal nepoklicno.

3. člen

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za katere ga župan pooblasti.

4. člen

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Št. 02/2014-Ž

Velika Polana, dne 20. novembra 2014

 

Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.