New Page 2
 

Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS_UPB 1, Uradni list RS, št. 100/2005) ter 5. in 15. člena statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št. 26/2007) je Občinski svet Občine Dornava na 12. seji dne 27. 02. 2008 sprejel

 

 

 

 

 

ODLOK

 

 

O GRBU IN ZASTAVI OBČINE DORNAVA

 

 

 

 

 

I.          SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

 

 

 

1. člen

 

 

Ta odlok ureja grb in zastavo Občine Dornava (v nadaljevanju: simbola), ki predstavljata istovetna simbola občine in označujeta pripadnost lokalne skupnosti.

 

 

 

 

 

2. člen

 

 

Geometrijska, likovna in barvna pravila za oblikovanje simbolov so sestavni del tega odloka. Izvirniki simbolov se hranijo v občinski upravi Občine Dornava.

 

 

 

 

 

II.        GRB

 

 

3. člen

 

 

Občina Dornava ima svoj grb. Zgornji del polja grba je svetlo modre barve (št. RAL – 5012), na katerem delu je ponazorjen baročni grad Dornava, spodnji del polja pa je svetlo zelene barve (št. RAL 6018), kjer je v sredini slika štorklje, ob vsaki strani pa v polkrožni obliki po en žitni klas. 

 

 

 

 

 

4. člen

 

 

Grb občine se uporablja:

 

 

-         v žigu in pečatu ter na ostalih oznakah občinskih organov,

 

 

-         v prostorih in na poslopju sedeža občine,

 

 

-         na listinah in dokumentih, ki jih izstavljajo župan in občinski upravni organi,

 

 

-         na protokolarnih listinah, čestitkah, vizitkah itd., ki jih za službene namene uporablja župan,

 

 

-         na listinah, ki jih izstavlja občinski svet v svečani obliki in na drugih svečanih listinah ali priznanjih Občine Dornava,

 

 

-         v drugih primerih pod pogoji tega odloka.

 

 

 

 

 

5. člen

 

 

Grb občine se lahko uporablja:

 

 

-         ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih, humanitarnih in drugih prireditvah ter na javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje v skladu s pravili in običaji takih shodov,

 

 

-         na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine,

 

 

-         v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju z določili tega odloka.

 

 

 

 

 

6. člen

 

 

Grb občine lahko uporabljajo:

 

 

-         župan, občinski svet, občinska uprava ter drugi občinski organi Občine Dornava,

 

 

-         podjetja, ki imajo sedež v Občini Dornava,

 

 

-         obrtniki, ki imajo svojo obrt registrirano v Občini Dornava,

 

 

-         družbene, kulturne, športne in druge organizacije na področju Občine Dornava in

 

 

-         drugi, ki za uporabo grba izkažejo svoj interes.

 

 

 

 

 

III.       ZASTAVA

 

 

 

 

 

7. člen

 

 

Zastava Občine Dornava je pravokotne oblike v dimenziji 90 cm x 190 cm, svetlo rjave barve (št. RAL 1034). V zgornjem desnem delu zastave je vstavljen grb občine.

 

 

 

 

 

8. člen

 

 

Zastava je stalno izobešena na poslopju sedeža Občine Dornava.

 

 

Zastava se izobesi:

 

 

-         ob občinskem prazniku,

 

 

-         ob državnih in krajevnih praznikih, jubilejih, komemoracijah, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena,

 

 

-         ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skupnosti,

 

 

-         ob drugih podobnih priložnostih.

 

 

V primerih iz prejšnjega odstavka se zastava izobesi na javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev. Župan občine lahko odredi, da se ob posebnih priložnostih, ki so v korist občine, zastava izobesi tudi na drugih zgradbah.

 

 

Zastava se ob državnih praznikih izobesi skupaj z zastavo Republike Slovenije na način, ki ga določa zakon.

 

 

 

 

 

9. člen

 

 

V primeru žalovanja se spustijo zastave izobešene pred občinsko stavbo na pol droga.

 

 

V primeru pogreba na pokopališču v Dornavi ali na Polenšaku, Občinska uprava poskrbi, da se žalna zastava izobesi na pokopališču kjer je pogreb.

 

 

V primeru, da umre občan Občine Dornava in je pokopan na pokopališču v Dornavi ali na Polenšaku, Občinska uprava poskrbi, da se žalna zastava izobesi še pred Vaško-kulturnim domom v Dornavi ali Gasilskim domom v Mezgovcih ali Gasilsko- vaškim domom v Žamencih ali pred izpostavo Občine Dornava na Polenšaku, glede na to, kje je pokojnik prebival.

 

 

 

 

 

IV.       PRAVILA ZA UPORABO

 

 

 

 

 

10. člen

 

 

Simbola se uporabljata le v obliki in na način, ki sta določena v skladu z določbami tega odloka. Ne sme se ju uporabljati, če sta poškodovana ali kako drugače neprimerna za uporabo.

 

 

Z njuno uporabo se ne sme škodovati ugledu občine.

 

 

 

 

 

11. člen

 

 

Za pravilno uporabo simbolov je odgovoren tajnik občine, ki sprejema prošnje za uporabo simbolov, izdaja odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb in daje potrebna pojasnila v zvezi z njuno uporabo.

 

 

 

 

 

12. člen

 

 

Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika, opis tehnike in predvideno naklado oziroma količino.

 

 

Če gre za označitev prireditve, mora prosilec v prošnji navesti vsebinsko opredelitev prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov.

 

 

 

 

 

13. člen

 

 

Odločbo, s katero se dovoli uporaba simbolov, izda direktor občinske uprave. V odločbi se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba, omejuje uporaba samo za določen namen ali določi rok, do katerega je dovoljena uporaba. Izdano dovoljenje se lahko prekliče, če se ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren izgled simbolov in če s svojim ravnanjem škodi ugledu občine.

 

 

 

 

 

14. člen

 

 

O pritožbi zoper odločbo, s katero se dovoli uporaba simbolov, odloča župan.

 

 

 

 

 

15. člen

 

 

Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec ter za označevanje blaga in storitev brez dovoljenja občine.

 

 

 

 

 

V.         KAZENSKE SANKCIJE

 

 

 

 

 

16. člen

 

 

Z denarno kaznijo od 200 do 700 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti uporablja simbole brez dovoljenja oziroma jih uporablja v nasprotju s tem odlokom.

 

 

Z denarno kaznijo od 100 do 400 EUR se kaznuje odgovorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

 

 

Z denarno kaznijo od 50 do 200 EUR se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. Določbe iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena izvaja komunalna inšpekcija Skupne občinske uprave.

 

 

 

 

 

VI.       KONČNI DOLOČBI

 

 

 

 

 

17. člen

 

 

Izvajanje določb tega odloka nadzoruje direktor občinske uprave in inšpekcijske službe.

 

 

 

 

 

18. člen

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Z dnem veljave tega odloka preneha veljavnost odloka štev. 070-03-65/2000.

 

 

 

 

 

Dornava, 27.02. 2008

 

 

Štev. 007 – 4 / 2008

 

 

 

 

 

 

Občina Dornava

 

Župan Rajko Janžekovič