New Page 2

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo – ZLS-UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 35/05 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03 in 88/05) je Občinski svet Občine Rogašovci na 22. redni seji dne 21. 12. 2005 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o proračunu Občine Rogašovci za leto 2006

 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se za Občino Rogašovci za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

 

 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|      |                                                 |        v tisoč SIT|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|Konto |Opis                                             | Rebalans proračuna|

 

|      |                                                 |       za leto 2006|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                    |                   |

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                 |            478.701|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                          |             89.378|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|70    |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)                |             82.149|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|700   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK                      |             75.154|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|703   |DAVKI NA PREMOŽENJE                              |              2.621|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|704   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE                |              4.374|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|706   |DRUGI DAVKI                                      |                   |

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|71    |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)          |              7.229|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|710   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA     |              2.661|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|711   |TAKSE IN PRISTOJBINE                             |              1.308|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|712   |DENARNE KAZNI                                    |                  0|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|713   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV            |                440|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|714   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                          |              2.820|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|72    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)                |              3.272|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|720   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV            |                   |

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|721   |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG                        |                   |

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|722   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA   |              3.272|

 

|      |PREMOŽENJA                                       |                   |

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|73    |PREJETE DONACIJE (730+731)                       |                  0|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|730   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV                |                   |

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|731   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE                       |                   |

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                              |            386.051|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|740   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH     |            386.051|

 

|      |INSTITUCIJ                                       |                   |

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                     |            518.693|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|40    |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)             |             96.111|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|400   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM                |             11.342|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|401   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST       |              2.039|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|402   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                     |             79.830|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|403   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI                          |                900|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|409   |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE                     |              2.000|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|41    |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)               |            162.158|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|410   |SUBVENCIJE                                       |              6.450|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|411   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM         |             63.090|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|412   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM    |             15.400|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|413   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI                    |             77.218|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                      |            242.294|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|420   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV               |            242.294|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)                    |             18.130|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|430   |INVESTICIJSKI TRANSFERI                          |                   |

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|431   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM      |             15.180|

 

|      |OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI           |                   |

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|432   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |              2.950|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)   |            –39.992|

 

|      |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)           |                   |

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB               |                   |

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|75    |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA     |                780|

 

|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)                    |                   |

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|750   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                    |                780|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|751   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                      |                   |

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|44    |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        |                  0|

 

|      |DELEŽEV (440+441)                                |                   |

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|440   |DANA POSOJILA                                    |                   |

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|441   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                    |                   |

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE         |                780|

 

|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)                   |                   |

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|C.    |RAČUN FINANCIRANJA                               |                   |

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|50    |VII. ZADOLŽEVANJE (500)                          |                  0|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|500   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE                              |                   |

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|55    |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                      |              2.688|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|550   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA                         |              2.688|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH       |            –41.900|

 

|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                       |                   |

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                   |             –2.688|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)            |             39.992|

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA   |             41.913|

 

|      |LETA                                             |                   |

 

+------+-------------------------------------------------+-------------------+

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |                                                     |  v tisoč SIT|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|KONTO |OPIS                                                 |     Proračun|

 

 

|      |                                                     |    leta 2006|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+--------------------------------------------------------------------------+

 

 

|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                                          |

 

 

|                                                                          |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                     |      483.764|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                              |       96.858|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|70    |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)                    |       85.983|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK                      |       80.239|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |703 DAVKI NA PREMOŽENJE                              |        1.747|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE                |        3.997|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |706 DRUGI DAVKI                                      |             |

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|71    |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)              |       10.875|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA     |        3.959|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |711 TAKSE IN PRISTOJBINE                             |          887|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |712 DENARNE KAZNI                                    |          119|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV            |          440|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                          |        5.470|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|72    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)                    |        3.272|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV            |             |

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG                        |             |

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA   |        3.272|

 

 

|      |PREMOŽENJA                                           |             |

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|73    |PREJETE DONACIJE (730+731)                           |            0|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV                |             |

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE                       |             |

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                                  |      383.634|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|740   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH         |      383.634|

 

 

|      |INSTITUCIJ                                           |             |

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                         |      523.756|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|40    |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)                 |      106.971|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM                |       11.342|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST       |        2.049|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                     |       90.680|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI                          |          900|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE                     |        2.000|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|41    |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)                   |      164.701|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |410 SUBVENCIJE                                       |        6.450|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM         |       63.860|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM    |       15.200|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI                    |       79.191|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                          |      234.154|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV               |      234.154|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)                        |       17.930|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |430 INVESTICIJSKI TRANSFERI                          |             |

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM      |       14.980|

 

 

|      |OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI               |             |

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |        2.950|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)       |      –39.992|

 

 

|      |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)               |             |

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+--------------------------------------------------------------------------+

 

 

|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                                     |

 

 

|                                                                          |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|75 IV.|PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH |          780|

 

 

|      |DELEŽEV (750+751)                                    |             |

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                    |          780|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                      |             |

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|44 V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV       |            0|

 

 

|      |(440+441)                                            |             |

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |440 DANA POSOJILA                                    |             |

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                    |             |

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |          780|

 

 

|      |DELEŽEV (IV. – V.)                                   |             |

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+--------------------------------------------------------------------------+

 

 

|C) RAČUN FINANCIRANJA                                                     |

 

 

|                                                                          |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|50    |ZADOLŽEVANJE (500)                                   |            0|

 

 

|VII.  |                                                     |             |

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE                              |             |

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|55    |ODPLAČILA DOLGA (550)                                |        2.688|

 

 

|VIII. |                                                     |             |

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA                         |        2.688|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH           |      –41.900|

 

 

|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                           |             |

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                       |       –2.688|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)               |       39.992|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA  |       41.900|

 

 

|      |                                                     |             |

 

 

+------+-----------------------------------------------------+-------------+

 

 

Ocenjeni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti (ožjih delov), ki so zajeti v 1. členu, se namenijo izključno za njihovo neposredno porabo.

 

 

Zmanjšanje sredstev na računih v višini 41.900.000,00 SIT se pokrije iz sredstev na računih občine in ožjih delov lokalne skupnosti prenesenih iz preteklega proračunskega leta.

 

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

 

3. člen

 

 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

 

 

1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu

 

 

2. prihodki krajevne skupnosti so prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo

 

 

3. okoljska dajatev, ki se uporabi za financiranje okoljskih projektov.

 

 

4. člen

 

 

Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.

 

 

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.

 

 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

 

 

5. člen

 

 

Župan odloča o vlogah za sponzoriranje in donacije različnih prireditev do višine 300.000 SIT po vlogi znotraj možnosti, ki jih dovoljuje proračunski namen oziroma tekoča proračunska rezerva.

 

 

6. člen

 

 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.

 

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

 

 

1. v letu 2007 40% navedenih pravic porabe in

 

 

2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.

 

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

 

 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

 

 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

 

7. člen

 

 

Proračunski skladi so:

 

 

1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,

 

 

Skupna proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 1.000.000,00 tolarjev.

 

 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

 

 

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.000.000,00 tolarjev odloča župan, na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, in o tem obvešča občinski svet.

 

 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

 

 

8. člen

 

 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

 

 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

 

 

9. člen

 

 

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži do višine v skladu s pogoji v ZFO in sicer za naslednje investicije:

 

 

– financiranje inv. osnovna šola

 

 

– vodooskrba.

 

 

10. člen

 

 

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča župan. Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.

 

 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

11. člen

 

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Rogašovci v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

 

12. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 403 02-3/2005-2

 

 

Rogašovci, dne 21. decembra 2005

 

 

Župan

Občine Rogašovci

Janko Halb l.r.