New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSDPO, 109/08 in 49/09) ter 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10, 11/10) je Občinski svet na 19. redni seji 26. 4. 2013 sprejel

ZAKLJUČNI  RAČUN

PRORAČUNA OBČINE DESTRNIK ZA LETO 2012

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Destrnik za leto 2012.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Destrnik za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Destrnik za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Destrnik za leto 2012 se objavi v Uradnem vestniku Občine Destrnik.

 

Št.: 900-8/2013-19R-10/7

Datum: 26. 4. 2013

 

Župan Občine Destrnik:

Vladimir Vindiš