New Page 2

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače – lokalni časopis Prepih št. 2/07), razpisujem

JAVNI NATEČAJ ZA OBLIKOVANJE OBČINSKEGA GRBA IN ZASTAVE

OBČINE APAČE

1. Namen javnega natečaja je izbrati grb in zastavo, ki bosta predstavljala občino in vse njene občane. Grb in zastava bosta poleg praznika, uradna simbola občine Apače.

2. Najboljši trije predlogi, ki jih bo izbrala posebna komisija, bodo nagrajeni in sicer z denarno nagrado v višini:

1. nagrada 200 EUR

2. nagrada 100 EUR

3. nagrada 50 EUR

3. Pri izdelavi in oblikovanju osnutka grba in zastave je potrebno upoštevati naravne, kulturne in zgodovinske značilnosti kraja in prebivalcev na območju občine Apače ter veljavne norme s področja grboslovja z vidika barv, grbovnih elementov in elemente ščita.

4. Natečaja se lahko udeležijo vse fizične in pravne osebe, ki so pripravljene oblikovati idejne rešitve pod pogoji natečaja.

5. Interesenti naj svoje predloge z obrazložitvijo, pod šestmestno šifro, posredujejo na naslov:

OBČINA APAČE, Apače 42 b, 9253 Apače , s pripisom:

Javni natečaj – za oblikovanje občinskega grba in zastave.

Podatki o avtorju (ime, priimek, naslov, telefonska št., davčna št., št. transakcijskega računa) morajo biti priloženi predlogu v zaprti ovojnici (na ovojnici mora biti napisano, kaj je vsebina  ovojnice ter šestmestna šifra avtorja).

6. Javni natečaj bo odprt do 31. 1. 2008, do 12,00 ure (za predloge poslane po pošti, velja poštni žig).

7. Komisija ima predlagalno funkcijo in bo posredovala predlog(e) v potrditev Občinskemu svetu Občine Apače, ki bo dokončno odločil o izbiri grba in zastave.

8. Nagrada in izbira simbolov se lahko izključujeta.

9. O izbiri bodo avtorji obveščeni osebno, javnost pa preko lokalnega časopisa.

S podelitvijo nagrade naročnik odkupi vse materialne avtorske pravice.

 

Številka: 032-0013/2007-1

Datum: 27. 11. 2007

 

OBČINA APAČE

ŽUPAN

dr. Darko ANŽELJ l.r.