New Page 2

Na podlagi 16. člena in 121. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) in 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 49/95 in 95/03) je Občinski svet Občine Veržej na seji dne 8. 7. 2010 sprejel

S K L E P

o spremembi Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto 2010

1. člen

V Sklepu o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto 2010 (Uradni list RS, št. 106/09) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010 se opravi v dveh enakih mesečnih obrokih, in sicer v juliju in oktobru 2010.«

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 422-1/2010-12

Veržej, dne 8. julija 2010

Župan

Občine Veržej

Slavko Petovar l.r.