New Page 2

Št. 330-12/2021 O401 Ob-3707/21, Stran 2997

 

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20 in 97/20 – popr.), Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Krško (Uradni list RS, št. 72/11) in Odloka o proračunu občine Krško za leto 2022, sprejetega na 28. seji občinskega sveta, dne 16. 12. 2021, objavlja Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško

 

javni razpis 

za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v občini Krško iz leta 2020

 

1. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo oziroma izvajanje ukrepov varstva okolja in narave ter vlaganj v naravne vire, in sicer za naslednje ukrepe:

a. biomeliorativni ukrepi:

– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,

– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka, mokrišče, vodni viri ipd.),

– vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz za malo divjad,

– nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,

– izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in prež;

b. biotehnični ukrepi:

– krmljenje divjadi,

– vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv;

c. tehnični ukrepi:

– čistilne akcije,

– čiščenje divjih odlagališč,

– nabava preventivnih zaščitnih sredstev za preprečevanje škode od divjadi,

– izobraževanja in obveščanja prebivalcev/šolarjev o stanju in odnosu do gozdnih živali/divjadi in o gozdnem bontonu.

Sofinancirale se bodo aktivnosti, ki so se izvajale v letu 2020 v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži v občini Krško.

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s pogodbo o sofinanciranju aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter z drugimi veljavnimi predpisi.

2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,

– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v občini Krško,

– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,

– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.

3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno površino lovišča, ki leži v občini Krško, glede na obvestilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 014-86/2021/72. V primeru, da se sredstva ne porabijo, se ostanek sredstev prenese v naslednje proračunsko leto. Sredstva se dodelijo na osnovi opravljenih del, ki so dokazljiva z računi.

4. Višina sredstev: višina sredstev javnega razpisa je 2.865,67 eur (znesek sredstev, ki jih je prejela Občina Krško od koncesijske dajatve od lova za leto 2020 v višini 2.822,39 eur in ostanek sredstev preteklega leta). Sredstva so planirana v proračunu Občine Krško za leto 2022 na postavki: 5070 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

5. Upravičeno obdobje: upravičeno obdobje financiranja je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Društva, ki niso realizirala sredstva iz leta 2019, lahko priložijo račune z višjim zneskom za leto 2020. Priloženi računi o opravljenih aktivnostih naštetih v prvi točki tega razpisa morajo biti izdani v prej navedenem obdobju in priloženi k vlogi na javni razpis.

6. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis

Vloga s prilogami za dodelitev sredstev se odda v vložišče Občine Krško, ali po pošti na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Pošiljke oddane po pošti morajo biti obvezno oddane s priporočeno pošto do 28. 1. 2022 (datum poštnega žiga na dan 28. 1. 2022) ali oddane do konca delavnika v sprejemni pisarni Občine Krško.

Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice: Ne odpiraj – JR – divjad, št. 330-12/2021.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.

Nepravočasne vloge bodo zavržene.

7. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: odpiranje vlog bo v roku 10 dni po zaključku javnega razpisa v prostorih Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. Odpiranje vlog ni javno.

8. Odločanje v postopku razpisa

O dodelitvi sredstev bo upravičencem po tem razpisu odločeno z odločbo občinske uprave.

Odločba bo prosilcem posredovana v 30 dneh po odločitvi.

9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom

Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani po tel. 07/498-13-19, vsak delovni dan od 8. do 14. ure oziroma e-pošti: magdalena.kroselj@krsko.si.

Pooblaščena oseba za dajanje informacij med javnim razpisom je Magdalena Krošelj.

 

Občina Krško