New Page 2

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 14/13 – popr.), 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14) in 11. člena Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2014 (Uradni list RS, št. 12/14) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 2. redni seji dne 1. 12. 2014 sprejel

O D L O K
o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic poplav v letu 2014

1. člen

Iz sredstev proračunske rezerve Občine Moravske Toplice se zagotovijo sredstva do skupne višine 50.000,00 EUR za odpravo posledic poplav v Občini Moravske Toplice.

2. člen

Sredstva proračunske rezerve iz 1. člena tega odloka se namenijo za sanacijo škode, ki so jo povzročile poplave septembra 2014 na cestni infrastrukturi in objektih v lasti Občine Moravske Toplice.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 410-00053/2013-11

Moravske Toplice, dne 1. decembra 2014

 

Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.