New Page 3

Na podlagi 61. a člena, v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13-Skl.US) in 17. člena Statuta Občine Mislinja  (Uradni list RS, št. 63/10, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012) je Občinski svet Občine Mislinja  na svoji 24.  redni seji, dne 29.5.2014   sprejel naslednji

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV ZA OBČINO MISLINJA

 

1. člen

(splošno)

S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Mislinja (Uradni list RS, št. 86/05, 43/07, 54/07, 62/08, 55/09 in 102/09 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 50/2013, v nadaljnjem besedilu: SD PUP), ki jih je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ulica 7, Maribor, pod številko naloge 13072.

 

2. člen

(vsebina in oblika SD PUP)

(1) Predmet SD PUP je sprememba režima urejanja v Mislinji za del območja proizvodnih dejavnosti PD1 in za območje skakalnice SZ1, tako da bo na teh območjih možna gradnja v skladu s PUP, ter dopolnitev meril in pogojev za oblikovanje na teh območjih.

(2) Spremembe in dopolnitve odloka vsebujejo poleg tekstualnega dela odloka tudi kartografski del in obvezne priloge, ki so na vpogled na sedežu Občine Mislinja v času uradnih ur ter na spletni strani občine.

(3) Dopolni se tekstualni del odloka ter spremenita karti št. 1a in 2a kartografskega dela odloka.

 

3. člen

Za 17. členom se dodata novi 17a. in 17b. člen:

»17a. člen

(morfološka enota Mi 4)

(1) Gradnja novih stavb je dovoljena le južno od obstoječe dovozne ceste skozi cono. Stavbe smejo biti visoke največ 7 m nad koto glavnega vhoda. Strehe stavb so ravne ali dvokapne z naklonom do 15°. Dovoljeno je svobodno oblikovanje stavbnih mas in uporabljenih materialov.

(2) Na obstoječih stavbah severno od dovozne ceste je možno le vzdrževanje in rekonstrukcija. V tem primeru se ohranjajo gabariti in oblikovanje stavb. Povečevanje (dozidave in nadzidave) ni dovoljeno.

(3) Za boljši izkoristek prostora je južno od dovozne ceste dopustna izvedba škarp in podpornih zidov. Na severni strani je možna le ureditev parkirnih in manipulativnih površin in po potrebi izvedba ukrepov za varovanje pred visokimi vodami.

 

17b. člen

(morfološka enota Mi 5)

(1) Gradnja novih stavb je dovoljena le zahodno od skakalnih naprav. Dovoljeno je svobodno oblikovanje stavbnih mas in uporabljenih materialov, podrejeno funkciji športne infrastrukture.

(2) Na severni strani skakalnih naprav je možna le parterna ureditev – večnamenska igrišča in parkirišča in po potrebi izvedba ukrepov za varovanje območja pred visokimi vodami.«

 

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji  dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka : 3505-01/2013

Datum   : 29.5.2014

 

 

Občina Mislinja

 

Franc Šilak, župan