New Page 2

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 3. redni seji dne 21. decembra 2006 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka

o proračunu Občine Šalovci za leto 2006

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Šalovci za leto 2006 (Uradni list RS, št. 37/06) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                              |      v tisoč|

|                                                              |     tolarjev|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|Skupina/podskupina kontov                                     |             |

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                              |      448.205|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                       |      132.040|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|DAVČNI PRIHODKI                                               |       58.974|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|700 Davki na dohodek in dobiček                               |       41.720|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|703 Davki na premoženje                                       |       14.266|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|704 Domači davki na blago in storitve                         |        2.988|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|706 Drugi davki                                               |            -|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|NEDAVČNI PRIHODKI                                             |       73.066|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja              |        3.588|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|711 Takse in pristojbine                                      |        1.000|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|712 Denarne kazni                                             |            -|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                     |            -|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|714 Drugi nedavčni prihodki                                   |       68.478|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|KAPITALSKI PRIHODKI                                           |        1.920|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                     |          420|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|721 Prihodki od prodaje zalog                                 |            -|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat.premoženja          |        1.500|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|PREJETE DONACIJE                                              |            -|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|730 Prejete donacije iz domačih virov                         |            -|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|731 Prejete donacije iz tujine                                |            -|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|TRANSFERNI PRIHODKI                                           |      314.245|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij   |      314.245|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                                  |      467.769|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|40 TEKOČI ODHODKI                                             |       95.993|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                         |       22.381|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost                |        3.332|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|402 Izdatki za blago in storitve                              |       57.961|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|403 Plačila domačih obresti                                   |        5.800|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|409 Rezerve                                                   |        6.519|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|41 TEKOČI TRANSFERI                                           |       80.547|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|410 Subvencije                                                |        2.000|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom                  |       42.992|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam          |        8.480|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|413 Drugi tekoči domači transferi                             |       27.075|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                      |      269.048|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                        |      269.048|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                                    |       22.181|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam        |        5.000|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom          |       17.181|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.                    |     – 19.564|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB PREJETA VRAČILA DANIH   |             |

|POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                        |             |

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                              |       11.847|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|750 Prejeta vračila danih posojil                             |       11.847|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                |             |

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV             |            -|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|440 Dana posojila                                             |            -|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |       11.847|

|(IV.-V.)                                                      |             |

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|C) RAČUN FINANCIRANJA                                         |             |

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|ZADOLŽEVANJE (500)                                            |             |

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|50 ZADOLŽEVANJE                                               |       40.000|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|500 Domače zadolževanje                                       |       40.000|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|ODPLAČILA DOLGA (550)                                         |             |

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|55 ODPLAČILA DOLGA                                            |       35.920|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|550 Odplačila domačega dolga                                  |       35.920|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU I.+IV.+VII-II.-V.-VIII.)  |      – 3.637|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                                |        4.080|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|NETO FINANCIRANJE (VI.+VII. – VIII. – IX.)                    |       19.564|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU                           |             |

+--------------------------------------------------------------+-------------+

|PRETEKLEGA LETA                                               |        3.637|

+--------------------------------------------------------------+-------------+

                                                                            «.

2. člen

Vsa druga določila Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2006 ostanejo nespremenjena in v veljavi.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu RS.

Št. 410-15/2006

Šalovci, dne 21. decembra 2006

Župan

Občine Šalovci

Aleksander Abraham l.r.