New Page 2

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 19. člena Statuta Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/16, 26/18), je Občinski svet Občine Zreče na 3. dopisni seji, ki je potekala od 19.3.2020 do 26.3.2020, sprejel

 

SKLEP

O IZDAJI SOGLASJA K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V OBČINI ZREČE

 

1. člen

Občinski svet Občine Zreče daje soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja Lambrechtov dom Slovenske Konjice in znaša:

·   za dneve opravljanja storitve od ponedeljka do sobote v višini 19,85 EUR na efektivno uro,

·   za dneve opravlja storitve na nedeljo v višini 25,97 EUR za efektivno uro,

·   za dneve opravlja storitve na praznik v višini 29,02 EUR na efektivno uro.

 

2. člen

Cena storitve pomoč družini na domu se pokrije iz proračuna Občine Zreče:

·   za dneve opravljanja storitve od ponedeljka do sobote v višini 14,45 EUR na efektivno uro,

·   za dneve opravljanja storitve na nedeljo v višini 15,07 EUR na efektivno uro,

·   za dneve opravljanja storitve na praznik v višini 17,12 EUR na efektivno uro.

·   Cena storitve pomoč na domu za uporabnika tako znaša:

·   za dneve opravljanja storitve od ponedeljka do sobote v višini 5,40 EUR na efektivno uro,

·   za dneve opravljanja storitve na nedeljo v višini 10,90 EUR na efektivno uro,

·   za dneve opravljanja storitve na praznik v višini 11,90 EUR na efektivno uro.

 

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.5.2020 dalje. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, št. 1221-0002/2019-1, z dne 29.3.2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/19).

 

Številka: 1224-0007/2020-11

Datum:  30. 3. 2020

 

 

Občina Zreče

 

mag. Boris Podvršnik, župan