New Page 1

Na podlagi 9., 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 21. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo) ter 13. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 77/96 in 37/98) je Občinski svet občine Mislinja na 21. seji dne 13. 12. 2000 sprejel

S K L E P

o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 2001

1. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 2001 znaša 0,075 SIT.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.

 

Št. 42008-00001/1999

Mislinja, dne 15. decembra 2000.

 

Župan

Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.