New Page 2

Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09–ZIUZGK, 36/10, 62/10–ZUPJS, 94/10–ZIU in 40/12–ZUJF, 14/2015-ZUUJFO in 55/17), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12–ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 14/13, 56/13-ZŠtip-1, 99/13, 14/15-ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16-odl. US, 51/16-odl. US, 88/16, 61/17-ZUPŠ in 75/17), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13-ZIPRS1314-A, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-ZOsn-I, 63/13-ZJAKRS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 101/13–ZdavNepr, 107/13-odl. US, 85/14, 95/14, 24/15-odl. US, 90/15, 102/15, 63/16-ZDoh-2R in 77/17-ZMVN-1), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), 24. člena Pravilnika o sprejemu otrok v enoto vrtec pri OŠ Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/2011, 26/14) ter 15. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/17), je Občinski svet Občine Žetale na 9. redni seji, dne 13. 7. 2020,  sprejel

 

SKLEP

O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V ENOTI VRTEC ŽETALE  IN REZERVACIJ V PROGRAMIH PREDŠOLSKE VZGOJE V JAVNIH VRTCIH

 

1. člen

Cena programov znašajo:

·   prvo starostno obdobje – starostno heterogen oddelek: 556,29 €/mesec

·   prvo starostno obdobje – polovični homogen oddelek: 556,29 €/mesec

·   prvo in drugo star. obdobje – starostno kombiniran oddelek: 499,67 €/mesec

·   drugo starostno obdobje – starostno heterogen oddelek: 446,15 €/mesec

 

2. člen

Starši otrok, za katere je Občina Žetale po veljavnih predpisih dolžna kriti del programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši so dolžni vrtcu pisno napovedati odsotnost najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti iz vrtca.

O vlogi za koriščenje rezervacije izven termina iz prejšnjega odstavka v primeru bolezni ali poškodbe otroka, na podlagi ustreznih zdravniških potrdil, odloči uprava Občine Žetale.

Starši lahko koristijo rezervacijo za namen prvega in drugega odstavka v skupnem trajanju največ dva meseca.

Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za enega otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna.

Za rezervacijo starši plačajo 30% od njihovega, z odločbo določenega, dohodkovnega razreda.

 

3. člen

Občina Žetale bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve rezervacije po tem sklepu.

 

4. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha  veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v enoti vrtec Žetale in rezervaciji v programih predšolske vzgoje v javnih vrtcih, objavljen Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 29 z dne 21. 6. 2019.

 

5. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 9. 2020 dalje.

 

Številka: 602-1/2020

Datum: 14. 7. 2020   

 

 

Anton Butolen, župan

 

Občina Žetale