New Page 2

Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. list SRS, 18/84, 32/85, 33/89), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. list RS, št. 44/97), 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kanal ob Soči (Uradno glasilo PN, št. 25/96, 4/97, 42/99, 1/01, 11/02 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave PN, št. 30/99) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 3. seji dne 20. 12. 2002 sprejel

SKLEP

o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega

zemljišča na območju Občine kanal ob Soči za leto 2003

1. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kanal ob Soči za leto 2003 znaša 0,509 SIT.

2. člen

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Primorskih novic in se uporablja od 1. 1. 2003 dalje.

Številka: 423-06/02-4

Kanal, 20. decembra 2002

Župan

MIRAN IPAVEC, 1.r.