New Page 2

 

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Trebnje na 14. seji dne 27. 3. 1996 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Trebnje

 

 

1. člen

 

 

Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanj- ske površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišča in za vrednost stavbnega zemljišča, je znašala na dan 31. 12. 1995 na območju Občine Trebnje 96.759 SIT.

 

 

2. člen

 

 

Vrednost m2 stavbnega zemljišča za leto 1996 se določi v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena sklepa, in sicer:

 

 

1,1% za naselje Trebnje,

 

 

1% za naselje Mirna, Mokronog in Šentrupert,

 

 

0,9% za ostala naselja in območja v Občini Trebnje.

 

 

3. člen

 

 

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Trebnje so na dan 31. 12. 1995 za m2 koristne stanovanjske površine znašali:

 

 

 
– za individualne komunalne objekte
in naprave                                            6.935 SIT,
– za kolektivne komunalne objekte
in naprave                                           10.396 SIT.
 

 

 

4. člen

 

 

Cene, določene v 1., 2. in 3. členu tega sklepa se med letom usklajujejo z indeksom porasta cen stanovanjske gradnje, ki ga mesečno objavlja GZS – združenje za gradbeništvo in IGM.

 

 

5. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

Št. 381-1/95-10

Trebnje, dne 27. marca 1996.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Trebnje

Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.