New Page 2

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2)in 15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) in v skladu s 70. členom Poslovnika Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) je občinske svet občine Cirkulane na 6. redni seji, dne 29. 6. 2023, sprejel

 

SKLEP

O SOGLASJU K SPREMEMBI CENE STORITVE OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA ZA OSKRBO S PITNO VODO V OBČINI CIRKULANE

 

1.

Občinske svet občine Cirkulane daje izvajalcu javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo soglasje k spremembi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v občini Cirkulane sicer:

·  za ceno omrežnine 5,2228 EUR/mesec za faktor omrežnine 1,

·  za ceno opravljenih storitev 1,0817 EUR/m³

 

2.

Cene so brez davka na dodano vrednost.

 

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne s 1. 6. 2023.

 

 

Številka: 007-55/2023

Datum: 29. 6. 2023

 

 

Občina Cirkulane

 

Antonija Žumbar, županja